Drukuj

Strona mając na uwadze, iż nabywane przez Nią usługi były do 1.07.2004r. wykazywane na fakturach jako zwolnione od podatku od towarów i usług, a po tej dacie jako opodatkowane 22% stawką podatku, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska dotyczącego właściwej stawki podatku od towarów i usług dla w/w usług świadczonych przez Nią do czerwca 2004r. Zdaniem Strony przedmiotowe usługi w w/w okresie były zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towaru i usług w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do w/w ustawy.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki akcyjnej z dnia 7.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

- uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona od lipca 2001r. do lipca 2005r. w ramach prowadzonej działalności świadczyła na rzecz klienta usługi związane z realizacją rozliczeń pieniężnych w formie polecenia zapłaty polegające na masowej dystrybucji do oddziałów banków poszczególnych dłużników klienta bankowych formularzy zgody na obciążenie rachunków dłużników w drodze polecenia zapłaty. Przy czym Strona nie wykonywała tych usług osobiście, ale korzystała z usług innego podmiotu - bankowej izby rozliczeniowej. Podmiot ten dystrybuował opisane formularze poprzez pocztę bankową. Kosztami dystrybucji w/w formularzy obciążana była Strona na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez izbę rozliczeniową. Po dodaniu marży Strona wystawiała klientowi fakturę VAT. Przy tym w okresie do czerwca 2004r. usługi te wykazywała - w ślad za fakturami wystawianymi przez izbę rozliczeniową - jako usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym (PKWiU 65.13.10). Natomiast od lipca 2004r. izba rozliczeniowa zaczęła kwalifikować przedmiotowe usługi świadczone na rzecz Strony jako "przesyłki bankowej poczty kurierskiej o wadze do 50 g" opodatkowane 22% stawką podatku.

Strona mając na uwadze, iż nabywane przez Nią usługi były do 1.07.2004r. wykazywane na fakturach jako zwolnione od podatku od towarów i usług, a po tej dacie jako opodatkowane 22% stawką podatku, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska dotyczącego właściwej stawki podatku od towarów i usług dla w/w usług świadczonych przez Nią do czerwca 2004r. Zdaniem Strony przedmiotowe usługi w w/w okresie były zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towaru i usług w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do w/w ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 ze zm.), która z dniem 1.05.2004r. zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnione od podatku zostały usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU 65-67), z wyłączeniem:

- działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

- usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

- usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10 - 00.20),

- usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych(PKWiU ex 67.20.10- 00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

- usług ściągania długów oraz faktoringu,

- usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

- usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

- transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

- transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Podobnie, acz nie identycznie, przed 1.05.2004r. zwolnione od podatku było świadczenie usług pośrednictwa finansowego (PKWiU 65-67, a wcześniej KWiU 65-67) na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie z wymienionym przepisem zwalnia się od podatku od towarów i usług świadczenie usług pośrednictwa finansowego z wyłączeniem:

- działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

- usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy,

- usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20).

Wskazać w pierwszej kolejności należy, że w/w przepisy wprowadzają wyjątek od reguły - wyrażonej odpowiednio w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług oraz art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w myśl której stawka podatku wynosi 22% (tzw. stawka podstawowa). W związku z tym przepisy te powinny być interpretowane przede wszystkim zgodnie z ich literalnym brzmieniem oraz celem (funkcją) w ramach systemu podatku od towarów i usług.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, to rola klasyfikacji statystycznych w podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Z kolei w myśl art. 4 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przez usługi rozumieć należy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej. Jednocześnie stosownie do art. 54 ust. 1 w/w ustawy usługi będące przedmiotem czynności wymienionych w art. 2 ustawy, tj. podlegających opodatkowaniu, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej podlegają opodatkowaniu stawką określoną w art. 18 ust. 1.

Mając powyższe na względzie zauważyć należy, iż jak wynika m.in. z załączonej do wniosku informacji izby rozliczeniowej, zmiana sposobu opodatkowania świadczonych przez nią na rzecz Strony usług wynika z ich odmiennego zakwalifikowania. Nie dokonując oceny prawidłowości postępowania izby rozliczeniowej w tym zakresie, jako wykraczającej poza ramy niniejszej interpretacji, stwierdzić należy, że zwolnieniem z podatku na podstawie wyżej cytowanych przepisów objęte są usługi świadczone w ramach systemu SYBIR, dotyczące przesyłania dokumentów rozliczeniowych (usługi rozliczeniowe w ramach systemu bankowego). Natomiast przedmiotowe usługi jako usługi poczty kurierskiej (usługi pocztowe) nie korzystają z tego zwolnienia. Przy tym charakter świadczonych przez Stronę i na Jej rzecz usług, jak wynika z opisu, nie uległ w omawianym okresie zmianie; zmianie uległa jedynie ich klasyfikacja przez kontrahenta (podwykonawcę).

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego zauważa, iż nie jest właściwy w trybie art. 14a i nast. ustawy - Ordynacja podatkowa do dokonywania klasyfikacji świadczonych przez podatnika usług. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych do zaklasyfikowania usług lub wyrobów (wg PKWiU) zobowiązany jest odpowiednio usługodawca lub producent (importer) danego wyrobu. W przypadku trudności z zaklasyfikowaniem Strona winna zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z siedzibą w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zakwalifikowania przedmiotowej usługi do właściwego grupowania zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak we wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa), w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Podobne interpretacje: