Drukuj

- dotyczy działalności gospodarczej w zakresie likwidacji szkód na rzecz ubezpieczycieli wg symbolu PKWiU 67 20 10.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 27.08.2003 r. (data wpływu 29.08.2003 r.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

jak wynika z treści pisma prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie likwidacji szkód na rzecz ubezpieczycieli wg symbolu PKWiU 67 20 10.
Jedno z Towarzystw wymaga wystawienia faktury do każdej likwidowanej szkody, w rozbiciu na koszty likwidacji i w oddzielnej pozycji koszty dojazdu do miejsca likwidacji tej szkody.
Jednym z Pana usługobiorców jest Spółka Jawna, która świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a Pan świadczy usługi wstępnej likwidacji szkód dla Spółki Jawnej. Usługa ta wg Pana jest działalnością związaną z ubezpieczeniami (symbol PKWiU 67 20 10) i podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Do grupowania o symbolu PKWiU 67 20 10 – usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi zaliczane są również czynności polegające na likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem, wykonywane przez podatnika w ramach umów zawartych z ubezpieczycielem ( bez znaczenia pozostaje tu rodzaj zawartej umowy, stałej czy też jednorazowej).

Czynności te, klasyfikowane jako usługi ubezpieczeniowe, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie poz. 9 zał. Nr 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Należy również uznać, że wykonanie usługi wstępnej likwidacji szkody dla Spółki Jawnej, która świadczy ostateczną usługę na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego, również objęta jest przedmiotowym zwolnieniem.

W przypadku, gdy koszty dojazdu stanowią element ceny świadczonej usługi ubezpieczeniowej i są wkalkulowane w tę cenę, uznaje się, ze obrót osiągnięty przez podatnika pochodzi wyłącznie z tytułu świadczenia usług zwolnionych.

Jeżeli umowa z jednym z Towarzystw stanowi, że koszty dojazdu nie są elementem cenotwórczym świadczonej usługi likwidacji szkody, w takim przypadku odrębne fakturowanie likwidacji szkody oraz kosztów dojazdu skutkuje obowiązkiem opodatkowania tych kosztów stawką vat 22% jako świadczenia usługi transportowej.

Podobne interpretacje: