Drukuj

Spółka jawna w 2002 r. zakupiła nowy lokal mieszkalny (w wyniku rozliczeń za świadczone usługi budowlane), w którym jak dotąd nikt nie zamieszkał. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w momencie sprzedaży tego mieszkania?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy, przy czym zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Według art. 2 pkt 14 w/w ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponieważ Państwa firma jest pierwszym nabywcą w/w lokalu mieszkalnego i, w rozumieniu ustawy, został on już zasiedlony, to każda kolejna jego dostawa będzie z mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy zwolniona od podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: