Drukuj

Proszę o podanie stawki podatku VAT jaką opodatkowane jest świadczenie usług w zakresie budowy i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Czy stawka jest taka sama dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu już istniejącemu i nowo powstającemu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl ust. 2 – przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z ust. 3 pkt 3 – przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W związku z powyższym świadczone przez Pana usługi w zakresie budowy i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jako związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu są opodatkowane stawką 7% do dnia 31 grudnia 2007r.

Podobne interpretacje: