Drukuj

W złożonym piśmie pytają Państwo o wysokość stawki podatku VAT na prowadzone przez gminę Stara Biała następujące inwestycje:•Budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Płockiej i przed kościołem oraz parkingu przy cmentarzu w nowych Proboszczewicach,•Budowa ulicy osiedlowej z kanalizacją deszczową na terenie osiedla domków jednorodzinnych,•Budowa odcinków wodociągów gminnych stanowiących rozbudowę istniejącego systemu wodociągowego. Z wodociągów tych będą korzystać zarówno mieszkańcy osiedli domków jednorodzinnych jak i siedlisk zagrodowych,•Budowa drogi gminnej, która biegnie przez tereny rolnicze z zabudową zagrodową,•Budowa kanalizacji. Skanalizowaniem objęte zostaną zarówno działki budowlane jednorodzinne jak i siedliska rolnicze,•Rozbudowa kanalizacji na terenie istniejącego osiedla mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,. W myśl art.146 ust. 2 ww. ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ww. ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się 1.sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, 2.urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, 3.urządzenia i ujęcia widy, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług pod pojęciem „obiekty budownictwa mieszkaniowego” rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W grupie 111 mieści się klasa 1110, która obejmuje: - samodzielne budynki tj.: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejski itp.,- domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu. Klasa ta nie obejmuje:- budynków gospodarstw rolnych (1271)- budynków o dwóch mieszkaniach (1121)- budynków o trzech i więcej mieszkaniach (1122). W grupie 112 „budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe” mieszczą się dwie klasy;- 1121 – budynki o dwóch mieszkaniach czyli budynki samodzielne, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach- 1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach czyli budynki mieszkalne pozostałe. Klasa ta nie obejmuje:- budynków zbiorowego zamieszkania (1130)- hoteli (1211)- schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212).

Reasumując, jeżeli podejmowane przez Państwo inwestycje mieszczą się w ramach robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą (w rozumieniu przytoczonej ustawy) oraz dotyczą budynków mieszkalnych rodzinnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych to będą opodatkowane stawką podatku VAT 7% do dnia 31 grudnia 2007 r.

Podobne interpretacje: