Drukuj

Podatnik wystawia oraz otrzymuje faktury VAT z adnotacją "towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy"1/Jakie skutki dla sprzedawcy wywołuje umieszczanie takiego zapisu na fakturze oraz czy jego umieszczanie jest dopuszcalne;2/Czy, a jeśli tak to jakie skutki ma umieszczanie takiego zapisu na fakturze w zakresie podatku VAT dla kupującego; czy w jakikolwiek sposób taki zapis ogranicza możliwość odliczenia podatku VAT; czy nabywca otrzymując fakturę z takim zapisem może jeszcze przed dokonaniem zapłaty za ten towar sprzedać go.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie umieszczania na fakturze zapisu „towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy” – stwierdza, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 27.02.2006r. podatnik zwrócił się do tut. Organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmn.) w sprawie wpływu umieszczanej na fakturze VAT klauzuli „towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy” na prawa i obowiązki w podatku od towarów i usług.
Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.
Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonując dostawy oraz nabycia towarów - wystawia oraz otrzymuje faktury VAT z adnotacją „towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy”.W związku z powyższym zwraca się z pytaniem,
1/jakie skutki dla sprzedawcy wywołuje umieszczanie takiego zapisu na fakturze oraz czy jego umieszczenie jest dopuszczalne;
2/czy , a jeśli tak to jakie skutki ma umieszczanie takiego zapisu na fakturze w zakresie podatku VAT dla kupującego; czy w jakikolwiek sposób taki zapis ogranicza możliwość odliczenia podatku VAT; czy nabywcy otrzymując fakturę z takim zapisem mogą jeszcze przed dokonaniem zapłaty za ten towar sprzedać go;
Zdaniem Podatnika taki zapis służy jedynie dyscyplinowaniu kupującego w sprawie zapłaty i umożliwia łatwiejsze odzyskanie towaru, za który nie można uzyskać należności. Nabywca towaru udokumentowanego taką fakturą ma prawo bez żadnych przeszkód prawnych dokonywać jego dalszej sprzedaży. Taki zapis nie rodzi również żadnych skutków w zakresie podatku VAT zarówno u kupującego jak i u sprzedającego. Taki zapis nie ma żadnego znaczenia, dotyczy on jedynie stosunków pomiędzy sprzedającym, a kupującym.
Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:
Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż:
Ad 1/ Dostawa towaru została zdefiniowana w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, wydanie towaru na podstawie (...) umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione .
Pojęcie „przeniesienie prawa” oznacza, iż chodzi o realne przeniesienie ekonomicznego władztwa nad rzeczą oznaczającego faktyczną możliwość dysponowania towarem jak właściciel.
Przeniesienie posiadania następuje poprzez wydanie rzeczy odbiorcy, który ma wolę władania tą rzeczą w obrębie określonego prawa, w tym również wydanie towarów na warunkach odroczonej płatności oraz wydanie mu dokumentów umożliwiających rozporządzanie rzeczą.
Zgodnie zaś z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży (...)
Moment powstania obowiązku podatkowego (wystawienia faktury) określa przepis art.19 ust.1 w myśl którego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust.2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust.1.
Zatem na powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy nie wpływa przedmiotowa klauzula zawarta na fakturze VAT potwierdzającej dokonanie sprzedaży.
Kwestia zasad wystawiania faktur została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowana zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmn.). Par. 9 ust. 1 w/w rozporządzenia określa co winna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT. Zgodnie z nim faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej datę dokonania sprzedaży, nazwę towaru, jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów, cenę jednostkową bez podatku, wartość towarów, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).
Należy zaznaczyć, iż przepisy określają minimum danych, jakie faktura powinna zawierać aby mogła stanowić potwierdzenie dokonanej sprzedaży, a następnie stanowić podstawę odliczenia podatku VAT.
Podatnik może ( jeśli jest taka potrzeba) wprowadzić dodatkowe dane poza wyżej wymienionymi – uwzględniając rodzaj i charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Niemniej jednak nie może on pomijać danych wymaganych przepisami.
W świetle powyższego należy stwierdzić,iż faktura VAT potwierdzająca dokonanie sprzedaży towaru może oprócz wymienionych w przepisie koniecznych elementów, zawierać także dodatkowe tj. klauzulę „towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy”.
Ad2/Prawo do odliczania podatku w związku z nabyciem towaru, w zakresie w jakim towar jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, reguluje art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z treścią przepisu art.86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmn.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. W przepisie art. 86 ust. 11 ustawy wskazano, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Ponadto zapis art. 86 ust. 12 ustawy stanowi, iż w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, z wyłączeniem przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.
Interpretując zawarty w art 86 zwrot „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy podkreślić, iż jest to tego rodzaju czynność, która daje otrzymującemu towar, prawo do postępowania z nim jak właściciel.
Należy przy tym uznać, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności.
Zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Istotny jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny, a nie prawny transakcji, w ramach której podatnik przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarami jak właściciel.
Z regulacji art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego uzależnione jest od otrzymania faktury oraz nabycia prawa rozporządzania towarem jak właściciel.
Zgodnie z art. 589 Kodeksu cywilnego, jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Ziszczenie się warunku (zapłata) powoduje z mocy prawa przejście własności rzeczy na kupującego.
W świetle art. 86 ust. 12 w/w ustawy nabycie towarów w ramach umowy, zgodnie z którą podatnik dysponuje towarem, wg swego uznania pomimo, że towar pozostaje własnością kontrahenta do czasu uiszczenia całości zapłaty, wypełnia znamiona użytego w tym przepisie zwrotu „nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel”.
Tym samym pomimo, że podatnik nie stał się jeszcze właścicielem rzeczy (towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu uiszczenia całości ceny za towar w terminie wskazanym na fakturze – zgodnie z art. 589 k.c.), kupujący nabywa jednak prawo do dysponowania towarem wg swego uznania.
Zatem jeżeli towar został nabywcy wydany – zyskuje on de facto możliwość korzystania z towaru „tak jak właściciel”.
Reasumując należy stwierdzić, że otrzymanie przez nabywcę towaru oraz faktury, w której sprzedawca zastrzegł sobie prawo własności do momentu zapłaty całości ceny, dokumentującej nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel stanowią wystarczające warunki do odliczenia podatku naliczonego.
Dysponowanie towarem umożliwia korzystanie z niego, zbycie oraz obciążenie go różnymi prawami.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie jest prawidłowe.
Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:
- iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym w dacie złożenia wniosku tj. 02.03.2006r.
- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14a par.4 i art. 236 par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).
W przypadku złożenia zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł od zażalenia oraz 50 gr od każdego załącznika (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmn.)).

Podobne interpretacje: