Drukuj

1) Czy Zarządca nieruchomości winien w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej podpisywać umowę na dostawę wody dostarczanej do indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych właścicieli i najemców nieruchomości oraz przyjmować fakturę wystawioną na Wspólnotę? 2) Czy w przypadku, gdy stroną umowy w zakresie dostarczania mediów - jest Wspólnota mieszkaniowa, mamy do czynienia ze sprzedażą w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług ?

W ocenie podatnika Wspólnota mieszkaniowa nie może przyjmować i opłacać faktur za wodę i media dostarczane do indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej pragnie zauważyć, iż organy podatkowe są zobligowane jedynie do udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z tego też względu Dyrektor tut. Izby Skarbowej nie może wypowiadać się w kwestii, kto w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej powinien podpisać umowę na dostawę wody do mieszkań i lokali użytkowych.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości strony zawartych w pytaniu nr 2 wyjaśnia się, co następuje:

Stosownie do uregulowania prawnego zawartego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 80, poz. 903 ze zm.) „właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra”.

A zatem właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia w określonym stosunku wydatków związanych z utrzymaniem swojego lokalu, w tym również kosztów związanych z dostarczeniem mediów – wody do lokalu.

W niniejszej sprawie nie mamy więc do czynienia ze sprzedażą (odsprzedażą) usług przez Wspólnotę mieszkaniową na rzecz właściciela lokalu. Analogiczne stanowisko w powyższej kwestii zajął również Minister Finansów w piśmie z dnia 23.12.2003 r., znak: PPI-811/912/03/JW.

Podobne interpretacje: