Drukuj

Czy Spółka powinna wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2006r. (data wpływu 11.07.2006r.) uzupełnionym pismami z dnia 18.08.2006r., 29.08.2006r. i 31.08.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usługi przeładunku towarów w kontenerach jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 11.07.2006r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w związku z nabywaniem przez Spółkę od kilku miesięcy usług polegających na kompleksowej obsłudze kontenerów z importowanymi przez Spółkę towarami, które świadczone są na obszarze polskich portów morskich, otrzymuje od dostawców tych usług stosowne faktury za ich wykonanie. Dostawcami tych usług są firmy posiadające swoje siedziby poza terytorium kraju np. z Francji i Niemiec, lub od polskich przedstawicieli tych firm, które to wystawiają faktury na ich rzecz i w ich imieniu. Do chwili obecnej Spółka nie wystawiała faktur wewnętrznych na import usług, jednak ten sposób postępowania wydaje się Spółce błędny.Spółka w piśmie z dnia 18.08.2006r. wyjaśniła, iż przedmiotowe usługi należy zaklasyfikować do grupowania PKWiU:

  1. usługi przeładunku towarów w kontenerach - PKWiU 63-11.11-00.00;
  2. usługi magazynowania i przechowywania towarów zamrożonych i schłodzonych - PKWiU 63.12.11-00.00;
  3. usługi portów i dróg wodnych z wyłączeniem przeładunku - PKWiU 63.22.11-00.00.

Usługi, o których mowa w przedmiotowym wniosku dotyczą obsługi przez Spółkę towarów, co za tym idzie są niewątpliwie związane z transportem międzynarodowym. Wynika to również z listów przewozowych na importowane towary. W sytuacji, gdy faktury wystawiane są przez polskich przedstawicieli firm mających siedzibę poza terytorium kraju przedmiotową usługę świadczy kontrahent zagraniczny. Spółka w piśmie z dnia 29.08.2006r. wyjaśniła, iż nie jest zarejestrowana w innym kraju Unii Europejskiej jako podatnik podatku od towarów i usług w związku z czym w dokumentach za świadczone usługi podawany jest polski numer NIP.Spółka w piśmie z dnia 31.08.2006r. poinformowała, iż dostawcy usług nie są zarejestrowani w Polsce i nie dokonują rozliczenia podatku należnego. W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie Spółki: Spółka zwróciła się o potwierdzenie, czy zaprezentowany sposób postępowania jest prawidłowy.

Stanowisko Spółki: Zdaniem Podatnika na podstawie faktur wystawionych przez zagranicznych kontrahentów lub ich polskich przedstawicieli za usługi związane z obsługą portową, wykonywaną na terenie polskich portów morskich Spółka powinna zgodnie z art. 27 pkt 2 ust. 3b, art. 28 pkt 5 ust. 2a oraz art. 106 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0 % co wynika z art. 83 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy, przepisów ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów. Dodatkowo w sytuacji, gdy polski podmiot korzysta z usług podmiotu zagranicznego należy ustalić, gdzie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (tj. art. 27 i art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług) znajduje się miejsce świadczenia usług. Jeżeli miejscem świadczenia usług jest terytorium innego kraju niż Polska, wówczas usługi podlegać będą opodatkowaniu w tym kraju, a czynność taka nie będzie wywoływać skutków na gruncie podatku od towarów i usług w Polsce.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe przez import usług rozumie się usługi spełniające łącznie następujące warunki:

  1. miejscem świadczenia (opodatkowania) usługi – stosownie do art. 27 i art. 28 ustawy, jest terytorium Polski;
  2. usługodawcą musi być podatnik posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski, niezależnie od tego czy na terenie Unii Europejskiej, czy też poza jej terytorium;
  3. usługobiorcą jest podatnik, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
  4. usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku należnego z tytułu wykonanej usługi na rzecz usługobiorcy.

Spółka zaklasyfikowała przedmiotowe usługi do następujących grupowań PKWiU:

  1. usługi przeładunku towarów w kontenerach - PKWiU 63-11.11-00.00;
  2. usługi magazynowania i przechowywania towarów zamrożonych i schłodzonych - PKWiU 63.12.11-00.00;
  3. usługi portów i dróg wodnych z wyłączeniem przeładunku - PKWiU 63.22.11-00.00.

W związku z powyższym każdą z ww. usług należy rozpatrzyć oddzielnie. Wobec tego w przypadku usługi przeładunku towarów w kontenerach - PKWiU 63-11.11-00.00 należy dokonać analizy przepisu art. 27 oraz art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących miejsca świadczenia przy świadczeniu usług. W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone z zastrzeżeniem art. 28.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny (jeżeli przedmiotowa usługa została prawidłowo zakwalifikowana przez Spółkę do grupowania PKWiU 63-11.11-00.00 - usługi przeładunku towarów w kontenerach) oraz wyżej cytowane przepisy należy stwierdzić, iż w opisanym przypadku zachodzi import usług.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowe usługi są świadczone na obszarze polskich portów morskich, które związane są z transportem międzynarodowym. W myśl art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Reasumując należy stwierdzić, iż w danym przypadku, jeżeli przedmiotowa usługa została prawidłowo zakwalifikowana przez Spółkę do grupowania PKWiU 63-11.11-00.00 - usługi przeładunku towarów w kontenerach, to mamy do czynienia z importem usług, a Spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną z zastosowaniem stawki 0 % podatku od towarów i usług. Na gruncie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika w zakresie usługi przeładunku towarów w kontenerach jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: