Drukuj

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usług biur rachunkowych?Czy refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6. W takich przypadkach zgodnie z § 40 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, a zgodnie z ust. 2 tego paragrafu, faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30-go dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Przepisy art. 6 ust. 8b pkt 4 należy rozpatrywać w powiązaniu z art. 6 ust. 8d ustawy, który stanowi, że „w przypadkach określonych w ust. 7b ust. 8b pkt 2-4, 7, 9 i 11-13 otrzymanie części zapłaty, a w przypadkach określonych w ust. 8b pkt 5, 6 i 14 uiszczenie części zapłaty, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części; dotyczy to również zadatków, zaliczek, przedpłat i rat, także otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi”.
Mając powyższe na uwadze stwierdza się, iż usługi biur rachunkowych mieszczą się w zakresie usług obsługi biurowej.

W związku z tym, że obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4, o którym mowa wyżej (a nie jak twierdzi podatnik z chwilą wykonania usługi, nie później niż z upływem terminu płatności), obrót z tytułu wykonanych usług za grudzień 2003 r., gdzie termin płatności określony w umowie to „5-ty dzień następnego miesiąca”, może zostać rozliczony w grudniu 2003 r. pod warunkiem, że podatnik otrzymał całość lub część zapłaty za te usługi w grudniu 2003 r. W przypadku gdy zapłaty tej nie otrzymał w grudniu 2003 r., obowiązek podatkowy powstaje dopiero w styczniu 2004 r. i za ten miesiąc należy wykazać przedmiotowy obrót i rozliczyć go w deklaracji VAT-7.

Jeśli chodzi o otrzymaną refundację wynagrodzenia z Biura Pracy to informuję, iż refundacja ta jest pieniądzem, a tym samym nie jest towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Zatem refundacja nie będąc towarem nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Podobne interpretacje: