Drukuj

Kto powinien wykazywać w deklaracji VAT, jako sprzedaż usług zwolnionych, Urząd Miasta czy Miejski Zakład Usług Komunalnych?


W dniu 03.08.2006r. Zakład ....... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 20.10.2006r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zakładem budżetowym Urzędu Miasta ( samorządowej jednostki budżetowej ). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zakład zajmuje się administrowaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym. Czynności administracyjne zlecone Zakład będą ograniczone do czynności zwykłego zarządu tymi lokalami. Wszelkie decyzje przekraczające zwykły zarząd będą podejmowane przez wydział Urzędu Miasta ...... właściwy ds. gospodarki mieszkaniowej gminy. Dochody z najmu, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, są dochodami budżetu Miasta. Zakład pobiera od lokatorów wyżej wymienione opłaty i przekazuje je raz na miesiąc na rachunek bankowy Miasta.
Pytanie Podatnika:
Kto powinien wykazywać w deklaracji VAT, jako sprzedaż usług zwolnionych, Urząd Miasta czy Zakład ?
Stanowisko Podatnika:
Zdaniem Podatnika jest to dochód Urzędu Miasta i wyżej wymieniona sprzedaż powinna pojawić się w deklaracji Urzędu Miasta.
Stanowisko Organu Podatkowego:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów - art. 8 ust. 1 ww. ustawy.
Wskazać należy, że zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Zgodnie z art. 184 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w ustawie. Zarządca działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, którą zawiera z jej właścicielem bądź inną osobą czy jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej - art. 185 ust. 2 ww. ustawy. Zarządzanie nieruchomościami obejmuje czynności związane z prawidłowym prowadzeniem spraw dotyczących powierzonego majątku z uwzględnieniem między innymi przepisów prawa podatkowego. Wszystkie czynności wykonywane przez zarządcę nieruchomości są realizowane w ramach działalności gospodarczej właściciela nieruchomości i na jego rachunek lecz w wyniku decyzji zarządzających i rozporządzających podejmowanych przez zarządcę.
Zarządca nie jest jednak uprawniony do prowadzenia dla właściciela nieruchomości rozliczeń z tytułu należności podatkowych. W zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatnikiem pozostaje właściciel nieruchomości.
Podkreślić należy, że Zakład jako Zarządca na mocy zawartej umowy o zarządzanie nieruchomościami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy/Urzędu Miasta został upoważniony do pobierania czynszów i opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych należnych właścicielowi tj. Gminie/Urzędowi Miasta - za wynagrodzeniem.Obrotem w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W myśl powyższego przepisu obrotem Zakładu z tytułu świadczenia usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi komunalny zasób Gminy/Urzędu Miasta jest kwota należna za wykonanie tych usług tj. kwota wynagrodzenia Zarządcy pomniejszona o kwotę należnego podatku.
Kwoty czynszów pobierane przez Zakład w ramach obowiązków Zarządcy wynikających z zawartej umowy stanowiące dochody Gminy/Urzędu Miasta nie są obrotem Zarządcy w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług.
Pouczenie:
Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: