Drukuj

Nasza firma zakupiła w dniu 19.01.1996r. prawo wieczystego użytkowania działki i prawa własności budynku na potrzeby prowadzonej działalności. Do ceny zakupu doliczony został i pobrany podatek VAT, który następnie odliczono w wyniku prowadzonej działalności. Obecnie zamierzamy podarować aktem darowizny w/w nieruchomości naszej córce studentce, która będzie pobierała pożytki z tej nieruchomości w postaci czynszu najmu. Czy po podpisaniu aktu notarialnego będzie musiał być odprowadzony podatek VAT ?

Jak wynika z treści pisma, przedmiotem darowizny ma być budynek zakupiony w 1996r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wraz z prawem wieczystego użytkowania działki. Od w/w nieruchomości firma zapłaciła i odliczyła podatek VAT oraz dokonywała odpisów amortyzacyjnych.


Stosownie do treści zapisu art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11 z 1993 r. poz. 50 ze zmianami) obowiązującego do dnia 30.04.2004r. opodatkowaniu podlegały m.in. darowizny towarów. Również art. 7 ust. 2 pkt 2 nowej ustawy o podatku VAT z dnia 11.03.2004r. obowiązującej od 01.05.2004r. (Dz.U.nr 54 poz. 535) przewiduje opodatkowanie podatkiem VAT przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. A zatem, nieodpłatne przekazanie nieruchomości opisanej w piśmie z dnia 31.03.2004r. było i jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług w/g stawki podstawowej 22% określonej w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. Nabywca tej nieruchomości nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o VAT zawarty w fakturze dokumentującej transakcję, albowiem zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt b) starej ustawy oraz art. 88 ust. 1 pkt 5 pkt b) nowej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do towarów i usług, których nabycie nastąpiło w drodze darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

Jak wynika z pisma Jednostki, przedmiotem transakcji oprócz nieruchomości ma być prawo wieczystego użytkowania gruntu, które w oparciu o art. 22b i 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zmianami) zaliczane jest do kategorii wartości niematerialnych i prawnych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 aktualnie obowiązującej ustawy o podatku VAT, opodatkowaniu podlegają również usługi polegające na przeniesieniu praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Natomiast ust. 2 w/w przepisu traktuje każde nieodpłatne świadczenie usług, niebędące dostawą jeżeli nie jest ono związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części, jako odpłatne świadczenie usług. Dla celów ewentualnego opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania prawa wieczystego użytkowania gruntów muszą być spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w przepisie art. 8 ust. 2 w/w ustawy z dnia 11.03.2004r. , natomiast w przedmiotowej sprawie nie istnieje jeden z nich t.j. podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, z uwagi na wcześniejsze wyłączenie usług dot. prawa wieczystego użytkowania gruntów z pod działania ustawy VAT.

Dlatego też, w przedmiotowej sprawie usługa nieodpłatnego przekazania praw wieczystego użytkowania gruntu, na którym naniesiony jest budynek opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 22%, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust 7 nowej ustawy VAT, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 wystawiane są faktury wewnętrzne - za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Do dnia 30.04.2004r. faktury powinny być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (§ 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku VAT oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w/g zasad określonych w § 35 w/w rozporządzenia.

Podobne interpretacje: