Drukuj

W jaki sposób powinna być opodatkowana kwota 0,20zł doliczana do każdego sprzedanego przez kierowcę w autobusie biletu?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2006 r. (data wpływu do urzędu 21.07.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania kwoty 0,20zł doliczanej do każdego sprzedanego przez kierowcę w autobusie biletu - jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21 lipca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy -Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W złożonym wniosku podatnik prosi o interpretację, w jaki sposób, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.oku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 534 ze zm.), powinna być opodatkowana kwota 0,20zł, która doliczana jest do każdego sprzedanego przez kierowcę w autobusie biletu. Bilet zakupiony przez pasażera w autobusie kosztuje o 0,20zł więcej i jest to zawarte w Uchwale Rady Miasta zatwierdzającej taryfę biletów komunikacji miejskiej. W uchwale Rady Miasta jest wyraźny zapis, że nominał biletu zawiera dodatkową opłatę w wysokości 0,20zł.
Kwota 0,10zł ujmowana jest jako sprzedaż firmy i odprowadzany jest od niej 7% VAT.
Kwotę 0,10zł za każdy sprzedany bilet kierowca zgodnie z Układem Zbiorowym otrzymuje jako wynagrodzenie za sprzedane bilety w autobusie, od czego odprowadzany jest ZUS i podatek dochodowy i jest poza VAT.


Stanowisko podatnika jest następujące:

Wg podatnika kwota 0,20zł, która według uchwały Rady Miasta jest wliczana do nominału biletu (pkt 9.2) powinna być opodatkowana w całości stawką 7%, ponieważ 0,20zł jest ceną biletu i nie ma znaczenia, że 0,10 zł otrzymuje kierowca, ponieważ układ zbiorowy tylko zastrzega, że kierowca za każdy sprzedany bilet może otrzymać do 50% kwoty pobranej w autobusie. Akurat tak się zdarzyło, że otrzymuje maksymalnie 0,10zł, a tak naprawdę są to dwie różne rzeczy, tzn. wyższa cena biletu o 0,20zł oraz zapłata kierowcy akurat 0,10zł wynagrodzenia za usługę. Według podatnika doliczona kwota do biletu oraz wynagrodzenie kierowcy to różne sprawy. Wynagrodzenie to jest wyliczane na podstawie ilości sprzedanych przez kierowcę biletów.

Stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Ze stanu faktycznego opisanego przez podatnika wynika, że w uchwale Rady Miasta Bolesławiec zawarty jest zapis, że nominał biletu zawiera dodatkową opłatę, w wysokości 0,20zł, za sprzedaż biletu w autobusie.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ze zm.) umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego.

Bilet więc między innymi potwierdza uiszczenie ceny świadczonej usługi. W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) wskazano, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Należy więc stwierdzić, iż dodatkowa opłata manipulacyjna za sprzedaż biletu w autobusach składa się na cenę świadczonej usługi.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. W pozycji 142 tego załącznika wymieniono usługi o symbolu PKWiU 60.21 - usługi pasażerskiego transportu rozkładowego.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W tym przypadku kwotę należną stanowi cena biletu, na którą składa się również dodatkowa kwota manipulacyjna 0,20zł za sprzedaż biletu w autobusie, która w całości podlega opodatkowaniu stawką 7% VAT.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: