Drukuj

Z przedstawionego przez podatnika opisu stanu faktycznego wynika, że Kancelaria prawna świadczy usługi sklasyfikowane wg PKD: 74 11 Z – działalność prawnicza. W ramach tej działalności kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne itp. Kancelaria podpisała z klientem umowę o windykacji należności od dłużników i w ramach tej usługi miała za zadanie reprezentowanie mocodawcy w zakresie negocjacji z dłużnikami, aktualizację danych dłużników, sporządzania odpowiednich pism do dobrowolnego spełnienia żądania, a także wyjaśniania i doradztwa w kwestiach spornych. Za spełnienie tych czynności ustalono wynagrodzenieprowizyjne dla Kancelarii uzależnione od odzyskanych dla klienta kwot. W fakturach VAT określono stawkę opodatkowania w wysokości 22 %. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy wystawiona przez niego faktura VAT za usługę windykacji, klasyfikowana jako usługi świadczone przez agencje inkasa (PKWiU 74.84.12), uprawnia odbiorcę faktury do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze w sytuacji gdy usługi tego rodzaju nie są wykazane w posiadanym przez Kancelarię zaświadczeniu o nadaniu numeru REGON. Zdaniem podatnika usługobiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stanowisko tut. organu podatkowego jest następujące:
Przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego od tego czy świadczona usługa (w tym przypadku usługa prawnicza) została wykazana w posiadanym przez usługodawcę zaświadczeniu o nadaniu numeru identyfikacji REGON. Zasadą wynikającą zcharakteru podatku od towarów i usług jest ustanowione w art. 19 ust. 1 powołanej wyżej ustawy prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Od zasady tej istnieją wyjątki ustanowione w art. 25 cyt. wyżej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - § 10 i § 48 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku odtowarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Katalog tych wyjątków nie przewiduje opisanego wyżej przypadku. Oznacza to, że niewpisanie do zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji REGON świadczonej przez Kancelarię usługi sklasyfikowanej do podkategorii 74.84.12 (usługi świadczone przez agencję inkasa) nie wyłącza prawa podatnika do odliczenia kwotywykazanego od tej usługi podatku od podatku należnego/
Mając na uwadze powyższe należy uznać stanowisko wyrażone przez podatnika za właściwe.

Podobne interpretacje: