Drukuj

Dotyczy odsprzedaży małżonkowi towarów handlowych w związku z likwidacją działalności gospodardczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2004 r., uzupełnione dnia 15.04.2004 r., uprzejmie informuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1/ odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług za terytorium kraju
2/ eksport towarów
3/ import towarów
4/ wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
5/ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 14 ust. 1 pkt 2 stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6 do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przepis ma zastosowanie do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podstawą opodatkowania jest wówczas wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10, tj.cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów.

Natomiast w przypadku dostawy towarów, podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT jest obrót.(...).

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Na podstawie art. 29 ust. 4 cyt. ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, iż w przypadku gdy między nabywcą a dostawcą istnieją powiązania rodzinne (małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo drugiego stopnia) organ podatkowy, według art. 32 pkt 3 ustawy, określa wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia pomniejszonych o podatek, jeżeli okaże się, że przypadki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Wobec powyższego, dostawa towarów powinna być dokonana według cen, na ustalenie których pozostają bez wpływu wskazane okoliczności powiązań rodzinnych.

Podobne interpretacje: