Interpretacje w temacie: Wyłączenie zwrotów i obniżek

Ścieżka aktualnego tematu

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia auto-casco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody.

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 10 marca 1998 r., sygn. akt (...), oddalił powództwo Mariana G. przeciwko pozwanemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu "C." SA - Oddział w Kielcach o zapłatę kwoty 511 zł 72 gr., stanowiącej równowartość podatku VAT zapłaconego przez powoda przy naprawieniu szkody objętej odpowiedzialnością pozwanego z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia auto-casco. Sąd ten p ...

Dla oceny prawnej, czy podatnik nabył samochód osobowy czy też samochód ciężarowy, rozstrzygające znaczenie ma w danym wypadku treść świadectwa homologacyjnego tego pojazdu, a nie treść zaświadczenia o badaniu technicznym oraz nawiązująca do niej treść umowy kupna-sprzedaży tego pojazdu i towarzysząca tej umowie faktura zakupu dokonanego przez podatnika.

Urząd Skarbowy w S. decyzją z dnia 7 kwietnia 1999 r., wydaną na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., powoływanej dalej jako ustawa o podatku od towarów i usług), określił i ustalił Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu "M." s. c. - Zygmunt K. i S-ka w S. zobowiązanie w p ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Wasze zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18.12.2002 r. (data wpływu 20.12.2002 r.) w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki SEAT INKA przeznaczonego do przewozu towarów Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w chwili obecnej, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw s ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 25 sierpnia 2003 r. uzupełnione w dniu 10 września 2003 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach na zakup części zamiennych do samochodu osobowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: samochodów osobowych oraz innych samochod ...

W sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) na pismo z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wyjaśnia. Zgodni ...

1) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wydatków poniesionych na samochód stanowiący środek trwały firmy. 2) obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego oraz odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i używaniem samochodu ciężarowego.

1) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wydatków poniesionych na samochód stanowiący środek trwały firmy. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ...

Dotyczy możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania o nazwie „wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu mieszkaniowym" w całości sfinansowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm./ na pismo z dnia 19 listopada 2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania o nazwie „wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu ...

Czy obowiązuje korekta podatku naliczonego w razie wystąpienia niedoborów niezawinionych i otrzymanym z tego tytułu odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia ?

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowe ...

Generowanie strony w 18 ms