Drukuj

Podatnik pyta o stawkę podatku VAT dla usług szycia na miarę z powierzonego przez klienta materiału

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia stawki podatku VAT dla usług szycia na miarę z powierzonego przez klienta materiału

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik w piśmie z dnia 24.10.2006 r. zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie szycia na miarę dla ludności.

Pismem z dnia 15.11.2006 r. Podatnik sprecyzował pytanie, wskazując, iż wnosi o określenie stawki podatku VAT dla usług szycia na miarę z powierzonego przez klienta materiału. Podatnik podał, iż świadczone przez niego usługi zaliczone są do grupowania PKWiU 18.22A-usługi krawieckie (szycie na miarę) dla mężczyzn i chłopców oraz 18.22B-usługi krawieckie (szycie na miarę) dla kobiet i dziewcząt.

Pan prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług krawieckich. Podatnik wyjaśnia, że szycie na miarę polega na wykonywaniu pojedynczych egzemplarzy z powierzonego materiału przez indywidualnego klienta. Szycie to jest związane z pobieraniem miary na daną osobę, wykrojeniem pobranej miary z pojedynczych sztuk materiału jak również kilkakrotnych przymiarek dopasowujących do zapotrzebowania klienta. Jest to usługa indywidualna dla każdej osoby i nie jest to usługa masowa, przy której wykraja się materiał z form.

Wnioskodawca wskazuje, iż usługi krawieckie w zakresie szycia na miarę są bardzo pracochłonne, dlatego powinny być opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 7 %.

Zgodnie z oświadczeniem Podatnika z dn. 15.11.2006 r. w sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ustosunkowując się do stanowiska Podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie wskazuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ”ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7.

Na wstępie należy wskazać, iż podane przez Wnioskodawcę klasyfikacje nie są grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a należą do grupowań Polskiej Klasyfikacji Działalności:

18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała

18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała.

Mając jednak na uwadze, iż zgodnie z pkt 3.4 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. Nr 42, poz. 264) podział produktów na czterech pierwszych poziomach PKWiU odpowiada podziałowi działalności przyjętemu w PKD, co ma swe odzwierciedlenie w czteroznakowych symbolach (XX.XX) grupowań PKWiU zgodnych z symbolami przyjętymi w PKD, tut. organ podatkowy uznał, iż Podatnik wskazał grupowanie PKWiU 18.22 „ubiory wierzchnie pozostałe”, obejmujące szereg wyrobów stanowiących odzież wierzchnią.

Należy podkreślić, iż zgodnie z opisanym przez Podatnika stanem faktycznym świadczy on usługi krawieckie w zakresie szycia na miarę na zlecenie indywidualnego klienta. Wnioskodawca podkreśla, iż każda usługa jest inna i wykonywana według indywidualnego projektu. Wykonywana przez Podatnika działalność jest zatem świadczeniem usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca świadczy bowiem usługi szycia na miarę odzieży na rachunek i ryzyko zamawiającego. Podatnik nie jest natomiast producentem wykonywanej odzieży. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie wskazuje, iż producentem jest osoba, która wykonuje dane wyroby na własny rachunek i ryzyko i posiada do nich tytuł prawny. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Pan jest jedynie usługodawcą, a nie producentem.

Wobec powyższego, dokonana przez Podatnika klasyfikacja usług nie jest prawidłowa, bowiem Podatnik mógłby zakwalifikować swoje usługi do grupowania PKWiU 18.22 tylko wtedy, gdyby był producentem wykonywanej odzieży, Podatnik jest natomiast usługodawcą.

Pan świadczy usługi szycia na miarę z powierzonego przez klienta materiału, które zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22 %. Ustawodawca nie określił bowiem dla usług szycia niższej stawki podatku od towarów i usług, nie uczyniono tego również w żadnym z rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Wobec powyższego w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym właściwą stawką podatku VAT dla usług szycia na miarę będzie stawka 22%.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie uznał, w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego, stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: