Drukuj

Czy składając deklarację VAT-7 za m-c XII 2003r. oraz deklarację PIT-4 na zaliczkę na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w m-cu XII 2003r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego oraz uiszczając kwoty zobowiązań podatkowych z powyższych tytułów Spółka nie naruszy przepisów o właściwosci rzeczowej i miejscowej ? Przez który Urząd dokonany zostanie zwrot należności Spółki z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 za m-c XI/2003r. ?

Odpowiadając na pismo znak: B-KS/1/JK/2004 z dnia 19.01.2004 roku złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź – Polesie i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 23.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje :
właściwym organem dla Spółki od dnia 01.01.2004 roku jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.

Minister Finansów przystępując do organizacji wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi „dużych podmiotów” działał na podstawie delegacji zawartej w art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, ze zm.). Delegacja ta służy Ministrowi Finansów od dnia 1 września 2003 roku i upoważnia do podjęcia wszelkich działań, związanych z powstaniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Do utworzonych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przechodzą wszyscy podatnicy, którzy w okresie poprzedzającym rok podatkowy 2004 spełniali kryteria, określone w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych.

Należy również zauważyć, że art. 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) przewiduje uprzednie w stosunku do art. 5 ust. 9b – tj. z dniem 1 września, wejście w życie przepisu art. 5a, wskazującego zasady kwalifikowania podatników do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Taka kolejność wchodzenia w życie poszczególnych przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych wskazuje jednoznacznie na uprawnienie Ministra Finansów do tworzenia wyspecjalizowanych urzędów skarbowych z dniem 1 stycznia 2004 roku.

W związku z powyższym Spółka winna składać deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług i zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat za grudzień 2003 roku oraz dokonywać zadeklarowanych wpłat zobowiązań budżetowych (na prawidłowo wskazane w piśmie konta bankowe) do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Jednocześnie informuję się, iż właściwym organem podatkowym do zwrotów nadwyżek podatku naliczonego nad należnym, których termin upływa po dniu 01.01.2004 roku, jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.

Podobne interpretacje: