Drukuj

Podatnik zwraca się z prośbą o określenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stawki podatkowej w podatku od towarów i usług dla przesyłania materiałów przetargowych (specyfikacja istotnych warunków zamówienia). W ocenie wnioskodawcy czynność przesłania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinna być czynnością niepodlegającą opodatkowaniu, gdyż nie jest dostawą towaru.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pod pojęciem towaru rozumie się - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z kolei Kodeks cywilny w art. 45 definiuje pojęcie rzeczy jako przedmiotu materialnego. Przedmiot materialny pozostaje natomiast częścią przyrody na tyle wyodrębnioną, że może być w obrocie traktowana jako dobro samoistne.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) w ramach prowadzonych przygotowań do postępowania w zakresie zamówień publicznych zamawiający przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą elementy szczegółowo określone w art. 36 ust. 1 powołanej ustawy. Jak uregulowano w art. 42 ust. 1 sporządzoną specyfikację zamawiający przekazuje wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Mając na uwadze określenia i definicje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie cywilnym nie ma podstaw aby formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiący pewien element, jeden z wielu dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych traktować jako dobro samoistne mogące być przedmiotem obrotu, a tym samym jako towar w rozumieniu przepisów podatkowych.
Równocześnie jak wskazano w art. 37 ustawy specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2, który mówi, że cena jakiej wolno żądać za specyfikację może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Ustawowo określony zwrot kosztów nie może być w żadnym wypadku utożsamiany z obrotem uzyskanym ze sprzedaży towaru, bowiem zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy należy stwierdzić, że organizator przetargu, który przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia, otrzymujący jednocześnie od oferentów zwrot kosztów wydanych formularzy dokonuje czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: