Drukuj

Czy przychody uzyskiwane na podstawie opisanej wyżej umowy objęte są wyłączeniem,o którym mowa w art . 15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów ,a zatem nie zaliczają się do samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej wymienionej w art.15 ust.2 ,a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 03.2007 r. (uzupełnionego pismem z dnia 04.2007 r. oraz pismem z dnia maja 2007 r.)w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych w ramach umowy o dzieło wraz z którymi przekazywane są prawa autorskie informuję,że nie podzielam Pana stanowiska w sprawie. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana w piśmie z dnia 03.2007 r. (uzupełnionego pismem z dnia 04.2007 r. i z dnia maja 2007 r.) stanu faktycznego, wynika, że wykonuje Pan usługi polegające na projektowaniu plastycznym w postaci wizualizacji komputerowej związanych z budynkami świadczonym na rzecz Firmy Holenderskiej. Usługi te wykonuje Pan na podstawie umowy o współpracy,obejmującej również przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonego przez siebie dzieła na zamawiającego.Do wniosku załączył Pan wzór umowy oraz rachunku za wykonanie dzieła . Wątpliwości Pana budzi fakt,czy przychody uzyskiwane na podstawie opisanej wyżej umowy objęte są wyłączeniem,o którym mowa w art . 15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów ,a zatem nie zaliczają się do samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej wymienionej w art.15 ust.2 ,a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku oraz treścią przedłożonej umowy zawiera ona m.in. następujące elementy:1.warunki wykonywania czynności:-miejscem wykonania zamówionego dzieła jest studio zlokalizowane w miejscu Pana zamieszkania -wykonawca korzysta z własnych narzędzi i sprzętu lub ze sprzętu zamawiającego-wykonawca nie ma prawa pracować nad innymi konkurencyjnymi projektami przez okres trwania umowy lub przez sześć miesięcy od jej rozwiązania-umowę można rozwiązać za trzymiesięcznym wypowiedzeniem-wykonawca będzie wykonywać projekty od dnia 1 lutego 2007 r. w systemie miesięcznym -wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ścisłej tajemnicy w zakresie wszelkich informacji i wiedzy na temat przedmiotu oraz projektów na czas trwania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu2.warunki wynagrodzenia: -termin wynagrodzenia -kwota wynagrodzenia-sposób płatności(na wskazane konto bankowe)--warunki (płatność po wysłaniu rachunku przez wystawcę,zamawiający nie ma obowiązku wypłacać żadnych innych należności ,o ile nie zostanie to ustalone wcześniej)3.odpowiedzialność wobec osób trzecich-wykonawca samodzielnie organizuje swoją pracę jako pracownik niezależny i sam odpowiada za swoje rozliczenia.

We wniosku przedstawił Pan swoja opinię ,iż przychody uzyskiwane na podstawie opisanej wyżej umowy objęte są wyłączeniem ,o którym mowa w art.15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ,a zatem nie zaliczają się do samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej wymienionej w art.15 ust.2 ,a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.Stosownie do przepisu art.15ust.1 ustawy o podatku VAT podatnikami są osoby prawne,,jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne ,wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą ,o której mowa w art.2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Definicje działalności gospodarczej ,obowiązującą dla potrzeb podatku od towarów i usług zawiera art.15 ust.2 ustawy,zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów ,handlowców lub usługodawców,w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników,a także działalność osób wykonujących wolne zawody ,również wówczas ,gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z treścią art.15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr54, poz.535 z 2004 r. ze zm.) za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności ,z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności ,wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich .Według art.15 ust.3a cytowany przepis ust.3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych ,wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie ,w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W Pana przypadku należy stwierdzić,że :-zawarcie umowy o dzieło powoduje powstanie więzów prawnych tworzących stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności a wykonującym je zleceniobiorcą-umowa określa warunki wykonania czynności (a w szczególności miejsce wykonania dzieła ,korzystanie z zaplecza administracyjno- technicznego,narzędzi i sprzętu swojego jak również zlecającego,zakaz powierzania wykonania zadań innej osobie bez zgody zlecającego) -umowa określa warunki wynagrodzenia (wysokość ,termin,sposób i warunki zapłaty)-umowa nie określa zakresu odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich . Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić ,iż omawiana umowa nie spełnia warunków wymienionych w art.15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku VAT ,wyłączających wykonywane czynności z zakresu samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej,w rozumieniu art.15 ust.1 ,a tym samym wyłączających ich z zakresu opodatkowania podatkiem VAT. Wykonywane czynności stanowią więc samodzielną działalność gospodarczą ,o której mowa w art.15 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług .Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art.5 w trakcie roku podatkowego mają jednak możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT ,jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartość 10 000 EURO tj.39 700 zł w 2007 r.(art113 ust.9 ustawy). Miejsce świadczenia przedmiotowych usług (miejsce ich opodatkowania) jest uzależnione od statusu odbiorcy. W przypadku usług sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji ,przeniesienia lub cesji praw autorskich ,patentów ,praw do znaków fabrycznych ,handlowych ,oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego,albo innych pokrewnych praw ma zastosowanie art.27 ust.3 ustawy o podatku VAT .Jeżeli w/w usługi są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty,ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce,gdzie nabywca usługi posiada siedzibę;stałe miejsce prowadzenia działalności,dla którego dana usługa jest świadczona,a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności,stały adres lub miejsce zamieszkania.W przypadku ,gdy odbiorcą usługi jest podmiot nie będący podatnikiem powyższe usługi będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 b § 2 w/w ustawy)

Podobne interpretacje: