Drukuj

Opracowuję zestawienia i pliki komputerowe dla firm zagranicznych z poza Unii Europejskiej - najcześciej z USA. Wynik mojej pracy przy pomocy internetu jest przekazywany do USA gdzie jest wykorzystywany w dalszej pracy serwerów komputerowych w USA. Zapłate otrzymuję przelewem z USA na konto bankowe. Czy do świadczonych usług od 1 maja 2004 r. nadal właściwa jest stawka 0% ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

W przypadku świadczenia usług - zgodnie z art. 27 ust. 1 w/w ustawy - miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od powyższej zasady są jednak wyjątki.

Stosownie do w/w art. 27 ust. 3, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz:

  • 1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub
  • 2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę-miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Przepis ust. 4 stanowi, że przepis ust. 3 stosuje się do usług wymienionych w punktach 1 –11. Wśród wymienionych usług są m.in. usługi:

  • prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektoniczne i inżynierskie (PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; tłumaczeń; (pkt 3),
  • elektroniczne (pkt 9).

Zasada opodatkowania usług, o której stanowi art. 27 ust. 3 w/w ustawy - dotyczy również od 25 czerwca 2004r. pozostałych usług informatycznych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 72.1 lub 72.2. Zgodnie bowiem z § 4a ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) znowelizowanego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) - w przypadku usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1) i usług w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2) świadczonych na rzecz:

  • 1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
  • 2) podatników lub podatników podatku od wartości dodanej, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności – stały adres lub miejsce zamieszkania.

W przypadku gdy nabywcą usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych przez podatnika jest podatnik podatku od wartości dodanej, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się pod warunkiem, że podatnik wykaże na fakturze dokumentującej wykonanie tych usług numer, pod którym nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W związku z powyższym jeżeli świadczone przez Pana usługi, na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, mogą być uznane za usługi elektroniczne (w rozumieniu art. 2 pkt 26 w/w ustawy) lub informatyczne sklasyfikowane w grupowaniach zgodnie z PKWiU 74.1 , 74.2 , 72.1 i 72.2, to będą podlegały opodatkowaniu w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania usługobiorcy, niezależnie od tego gdzie usługi te zostały faktycznie wykonane.

Podobne interpretacje: