Drukuj

Czy usługi statutowe świadczone przez Policję winny być ewidencjonowane na podstawie faktur VAT jako usługi zwolnione, czy też na podstawie not księgowych jako nie podlegające ustawie o VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 czerwca 2004r. L.dz. F-0168/33/04/HW (data wpływu 1 lipiec 2004r.) stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności statutowej Policja wykonuje usługi sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 75.24.11 i 75.21.11.

W związku z tym należy stwierdzić, że jeżeli Policja wykonuje usługi w ramach realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa to – w świetle art. 15 ust. 6 w/w ustawy – usługi te nie będą podlegać opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem, albowiem w tym zakresie organu władzy publicznej – Policji – nie uznaje się za podatnika.

W świetle powyższego wykonywanych usług nie należy dokumentować fakturami VAT, gdyż zgodnie z art. 106 w/w ustawy obowiązek ten dotyczy podatników, o których mowa w art. 15.

Podobne interpretacje: