Drukuj

Wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej stosowania art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) a mianowicie czy Powiatowy Lekarz Weterynarii w XXX zawierając w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w XXX umowy z lekarzami weterynarii nie będącymi pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek na świadczenie usług określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz. 287) jest podatnikiem podatku VAT czy nie, oraz czy wysokości opłat i wynagrodzenia określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. nr 100, poz. 1019) i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U nr 214, poz. 2091) zawierają podatek VAT czy należy go doliczać do wysokości opłaty lub wynagrodzenia?Stosownie do art.16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może :1) wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, d) sprawowania nadzoru na d ubojem zwierząt, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, e) badania mięsa zwierząt łownych, f) sprawowania nadzoru nad zbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich, h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołóstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab, i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, j) pobierania próbek do badań, k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią, 2 wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych. Wyznaczenie do wykonywania czynności następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. W celu możliwości wykonywania czynności wyznaczonych niezbędne jest także zawarcie umowy pomiędzy organem Inspekcji Weterynaryjnej tj. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w XXX a osobą wyznaczoną. Umowa ta określa w szczególności sposób, zakres i miejsce wykonywania czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz terminy płatności. Wysokość opłat nie jest dowolna lecz wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 1019). Wysokość wynagrodzenia lekarza weterynarii określa natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia za wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 214, poz. 2091). Nie ulega wątpliwości, iż czynności wykonywane przez osoby wyznaczone wykonywane są w imieniu państwa, oraz że działania osoby upoważnionej powinny być traktowane jako działania organu Inspekcji, który udzielił upoważnienia. Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wszystkie powierzone czynności wykonywane są pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji. Upoważnienie wywiera jedynie ten skutek, że zmienia się osoba wykonująca kompetencje organu administracji publicznej.Mając na względzie powyższe, podstawową kwestią jest wyjaśnienie, o jakich czynnościach, które mogą być realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jest mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy chodzi tu o czynności z zakresu zadań organów Inspekcji Weterynaryjnej, które mogą być realizowane w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej, czy też jedynie o czynności spoza zakresu tych zadań ( np. badania laboratoryjne realizowane na zlecenie podmiotu prywatnego przez Zakłady Higieny Weterynaryjnej). Wykładnia językowa przepisu nie daje w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, zaś uzasadnienie do ustawy, które powinno być pomocne w tym względzie stanowi jedynie iż "zgodnie z dyrektywą organy władzy publicznej zostały wyłączone z definicji podatnika". Kolejną kwestią jest wyjaśnienie, czy w przypadku umowy zawartej na podstawie art. 16 ust. 3 możemy mówić o umowie o charakterze cywilnoprawnym. Umowa zawarta na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej posiada bowiem cechy umowy o charakterze publicznoprawnym. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiałby fakt, iż umowa ta rozwija postanowienia aktu administracyjnego powierzającego wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej, dochowanie zaś jej postanowień ze strony osoby wyznaczonej zagwarantowane jest środkami administracyjnymi ( art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej), oraz objęte jest nadzorem ze strony powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku przyjęcia takiego stanowiska postanowienia umowy nie podlegałyby ocenie sądów cywilnych, a jedynie kontroli sądów administracyjnych. Na zakończenie należy podnieść w ogóle zasadność ewentualnego opodatkowania czynności urzędowych z zakresu weterynarii. Pozwolę sobie wyrazić opinię, iż czynności te jako zadania przyjęte do realizacji przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług. Należy przypomnieć, iż konieczność korzystania przez organy administracji weterynaryjnej z pomocy prywatnych lekarzy weterynarii przy wykonywaniu zadań urzędowych wynika z braku możliwości finansowych państwa ( niewystarczającej liczby etatów, które zapewniłyby realizację wszystkich zadań przejętych przez państwo w dziedzinie weterynarii).Nieracjonalne będzie przyjęcie zasady, zgodnie z którą czynności wykonywane przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji, ale działające z jej upoważnienia są opodatkowane, zaś te same czynności wykonywane przez pracowników Inspekcji nie są obłożone takim podatkiem. Dodatkowe opodatkowanie podmiotów gospodarczych od czynności urzędowych spowodować może także nierówną pozycję tych podmiotów na rynku wspólnotowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. Znak: PIW.PFK-330/1/2004 uzupełnione pismem z dnia 03.06.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia.

W wyżej wymienionym piśmie wnosi się o udzielenie informacji w zakresie:- czy Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonując postanowienia art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) jest podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z zawieraniem w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii umowy z lekarzami weterynarii nie będącymi pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, oraz- czy wysokość opłat i wynagrodzenia określone w dwóch rozporządzeniach ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. z dnia z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 1019) oraz z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagradzania i wysokości wynagradzania za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 214, poz. 2091) zawierają podatek VAT, czy też należy go doliczyć do wysokości opat lub wynagrodzenia.

Odpowiadając na wyżej wymienione pytania należy zauważyć, że Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej. Zadania Inspekcji wykonują między innymi wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, które są państwowymi jednostkami budżetowymi. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organy władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, w przypadku wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) przez Inspekcję Weterynaryjną – nie będzie ona podatnikiem podatku VAT, w sytuacji gdy te czynności nie będą świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) Powiatowy Lekarz Weterynarii, w warunkach określonych w art. 16 ustawy, może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, nie będących jednocześnie pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. Wyznaczenie tych osób następuje zawsze w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania, a następnie poprzez zawarcie stosownej umowy.

Przy ocenie kwalifikacji przedmiotowych przychodów dla celów podatkowych istotne znaczenie mają uregulowania zawarte w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), która wyraźnie rozróżnia źródła przychodów, i tak wśród źródeł przychodów wymienia między innymi działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Katalog przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zawiera art. 13 tej ustawy, który w pkt 6 określa, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście są również przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (...). Należy też mieć na uwadze okoliczność, że pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby, o których mowa w art. 16, 18 i 20 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie wykonywania czynności określonych w ustawie podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 22 tej ustawy). Należy również zauważyć, że stosownie do art. 5 ust. 3 tejże ustawy lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności wykonują je pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę całość wyżej przedstawionych uregulowań przychody osiągane z omawianego wyżej tytułu są kwalifikowane do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji powyższego zakwalifikowania, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, za wykonywaną osobiście działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 – 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W związku z tym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) zarówno przez Inspekcję Weterynaryjną jak i wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania niektórych czynności pomocniczych lekarzy weterynarii lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w warunkach i okolicznościach, o których mowa powyżej – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego opłaty i wynagrodzenia wypłacane na postawie dwóch wyżej wymienionych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.12.2003r. (zastąpione obecnie rozporządzeniem MRiRW z dnia 07.06.2004r. – Dz. U. Nr 132, poz. 1421) oraz z dnia 28.04.2004r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT z tytuł świadczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Podobne interpretacje: