Drukuj

Czy Gmina może starać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów dokonanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jeśli do czasu rozliczenia projektu wyłożyła 40% brakujących środków z własnego budżetu?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa /Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2006 r. /data wpływu 25.10.2006 r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwrotu podatku naliczonego od zakupów dokonanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programu PHARE 2002 i 2003, które w 60% Podatnik sfinansował ze środków unijnych, natomiast w 40% musi sfinansować z własnych środków, które po zakończeniu i rozliczeniu projektu zostaną refundowane

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Podatnik podpisał umowę grantową stając się tym samym beneficjentem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w par. 6 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Środki te pochodzą z pomocy wspólnot europejskich z funduszy przedakcesyjnych programu PHARE edycja 2002 i 2003. Zgodnie z umową Podatnik pierwszą zaliczkę w wysokości 60% planowanego budżetu projektu otrzymał w trakcie realizacji projektu, natomiast drugą pozostałą kwotę - 40% budżetu otrzyma dopiero po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

W trakcie realizacji projektu Wnioskujący w pierwszej kolejności korzysta z tych środków, które już otrzymał w ramach zawartej umowy. Natomiast, aby prawidłowo i w całości zrealizować projekt musi pokryć brakujące 40% budżetu z własnych środków do czasu rozliczenia projektu.

Podatnik stoi na stanowisku, iż wszystkie środki wymienione w umowie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej i nie ma znaczenia fakt, iż II transza ( brakujące 40% budżetu) wpłynie po zakończeniu projektu a do tego czasu musi posiłkować się własnymi środkami, aby w pełni zrealizować projekt.

W związku z tym, iż umowa grantowa wyłącza możliwość opłacania podatku VAT ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Podatnik uważa, iż może starać się o zwrot podatku naliczonego od wszystkich dokonanych zakupów w ramach projektu, nawet, jeśli 40% brakujących środków wyłożył z własnego budżetu.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie oraz w oparciu o przepisy prawa podatkowego, tutejszy Organ Podatkowy informuje, iż kwestię dotyczącą zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu regulują przepisy rozdziału 12 tj. § od 23 do 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).W myśl przepisów § 23 w/w rozporządzenia zwrot podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i ust. 4. Powyższa zasada ma zastosowanie odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy, przekazane przez podatnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z § 26 w/w rozporządzenia zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub importu towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, a w części z innych środków finansowych.

W tym przypadku podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

Jednocześnie § 27 ust.3 pkt 2 w/w rozporządzenia stanowi, że do wniosku, w sprawie zwrotu podatku dla podatników dokonujących nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 oraz dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Tak więc, zakres, w jakim Strona dla realizacji projektu wykorzysta środki własne spowoduje w tej części brak realizacji warunku dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej niezbędnego dla uzyskania zwrotu.

W świetle wyżej wskazanego stanu faktycznego i prawnego Podatnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupów dokonywanych z własnych środków a następnie refundowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Podobne interpretacje: