Drukuj

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega m.in. sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów.

Przez import towarów rozumie się przywóz towarów na polski obszar celny. Ustawa o podatku VAT nie definiuje pojęcia „polski obszar celny”, czyni to ustawa z dnia 09.01.1997 r. Kodeks Celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zm.), która w art. 3 § 1 pkt 13 stanowi, iż określenie to oznacza teren Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 3 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego dług celny to powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych lub wywozowych odnoszące się do towarów. Zgodnie z art. 3 ust. 18 pkt b ustawy Kodeks Celny towary przywiezione spoza polskiego obszaru celnego i dopuszczone do obrotu są towarami krajowymi.

Towary dopuszczone do obrotu na polskim obszarze celnym nie straciły statusu celnego towarów krajowych, o ile cło za te towary nie zostało zwrócone lub umorzone.

Jeśli towary pozostają towarami krajowymi przeniesienie własności towarów może odbywać się w ramach obrotu krajowego. Z powyższych przepisów wynika, że podatek od towarów i usług jest podatkiem opartym o zasadę terytorialności, to znaczy obciąża sprzedaż towarów, dokonaną na obszarze jego obowiązywania. O miejscu dokonania sprzedaży decyduje miejsce wydania rzeczy kupującemu, natomiast miejsce zawarcia umowy, względnie miejsce zamieszkania lub siedziby sprzedawcy pozostają bez znaczenia.

A zatem w tej sytuacji winny obowiązywać ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT odpowiednie dla obrotu krajowego.

Podobne interpretacje: