Drukuj

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1). Usługi wykonywane są poza terytorium Polski na rzecz klientów zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej. 1) Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinno się umieścić na fakturze dla kontrahenta z kraju UE oraz z kraju poza UE? 2) Jak należy odliczać podatek naliczony od zakupów związanych ze świadczonymi usługami? 3) Czy w tym przypadku istnieje obowiązek występowania o numer VAT UE? 4) W jaki sposób należy rozliczyć podatek VAT w przypadku, gdy faktura za usługę wykonaną przed 1 maja 2004 r. została wystawiona również przed tą datą, natomiast zapłata wpłynie już po tej dacie?

Ad 1) W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Nowa ustawa nie posługuje się już więc terminem eksportu usług. Według art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Ponieważ rodzaj usług świadczonych przez podatnika nie został wymieniony w art. 27 ust. 2-6 ani art. 28 (gdzie mowa jest o innych, niż wspomniany wyżej, sposobach określania miejsca świadczenia usług), to w tym przypadku zastosowanie będzie miała ogólna zasada ustalania miejsca świadczenia usług określona w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak więc miejscem świadczenia przez Podatnika w/w usług będzie miejsce jego siedziby, czyli Polska. Stąd na fakturze dla kontrahenta zarówno z kraju UE, jak i spoza UE należy umieścić stawkę podatku VAT w wysokości 22% (zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy).

Ad 2) Według art. 86 ust. 1 podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ad 3) W myśl art. 97 ust 1 i 3 ustawy do zarejestrowania się dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego zobowiązani są podatnicy, którzy dokonywać będą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub będą nabywać od podatników z innych państw członkowskich UE wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów lub usługi związane z tego rodzaju usługami bądź też niektóre usługi pośrednictwa – jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług. Z pisma Podatnika nie wynika, by w działalności gospodarczej wykonywał którąś z wspomnianych czynności, a więc nie ma obowiązku występowania o zarejestrowanie go jako podatnika VAT UE.

Ad 4) Usługa, której dotyczy zapytanie wykonana została przed 1 maja 2004 r. Przed tą datą wystawiono również fakturę, natomiast zapłatę otrzymano po tej dacie. Pod rządami obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa ta była traktowana jako eksport usług i w myśl art. 6 ust. 8b pkt 7 obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty lub otrzymania towaru. Tak więc obowiązek podatkowy w tym przypadku wg starej ustawy przypadałby po 1 maja 2004 r. (z chwilą otrzymania zapłaty). Z kolei w obecnie obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług pojęcie eksportu usług nie istnieje – oznacza to, że czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania, tj. przed dniem 1 maja 2004 r. Zatem Podatnik powinien wykazać te usługi w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2004 r. w pozycji 21.

Powyższa interpretacja wydana została według stanu prawnego obowiązującego do dnia 24 czerwca 2004 r.

Podobne interpretacje: