Drukuj

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwot przekazywanych przez nabywcę na rachunek zastrzeżony z tytułu sprzedaży trzech lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich oraz miejsc parkingowych obywatelowi brytyjskiemu.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko (...), przedstawione we wniosku z dnia (...), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwot przekazywanych przez nabywcę na rachunek zastrzeżony z tytułu sprzedaży trzech lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich oraz miejsc parkingowych obywatelowi brytyjskiemu – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu (...) do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole wpłynął wniosek (...) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono (...).
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Stan faktyczny:
Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi budowlane. W dniu 20 kwietnia 2006 r. podatnik podpisał przedwstępną umowę sprzedaży trzech lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich oraz miejsc parkingowych obywatelowi brytyjskiemu. Strony jednocześnie zawarły z BRE Bankiem SA umowę o prowadzenie rachunku zastrzeżonego do obsługi tej transakcji. Zgodnie z umową terminy wpłat na ten rachunek zostały uzależnione od postępu prac budowlanych. I tak nabywca zobowiązany jest wpłacić:
• zadatek – w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia podpisania Umowy Przedwstępnej Sprzedaży (20% ceny sprzedaży brutto),
• 30% ceny sprzedaży brutto – w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia dostarczenia Nabywcy przez Sprzedającego wyciągu z dziennika budowy, poświadczonego za godność z oryginałem przez notariusza, zawierającego pierwszą stronę oraz stronę lub strony dokumentujące wpis kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzający zakończenie stanu surowego zamkniętego, pod warunkiem uprzedniego spełnienia się przesłanki do zapłaty kwoty wskazanej wyżej,
• 25% ceny sprzedaży brutto – w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia dostarczenia Nabywcy przez Sprzedającego wyciągu z dziennika budowy, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza, zawierającego pierwszą stronę oraz stronę lub strony dokumentujące wpis kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzający zakończenie budowy, pod warunkiem uprzedniego spełnienia się przesłanek do zapłaty kwot wskazanych powyżej.
Bank zobowiązał się otworzyć i prowadzić rachunek zastrzeżony wyłącznie w celu przechowania i wypłacenia środków pieniężnych. Właścicielami przedmiotowego rachunku są zgodnie z zapisami umowy: Bank, Kupujący oraz Sprzedawca. Wypłata z rachunku na rzecz podatnika następuje w momencie dostarczenia do banku podpisanego przez nabywcę i sprzedawcę polecenia wypłaty, będącego potwierdzeniem zakończenia budowy.
W związku z powyższym Wnioskodawca zapytuje, czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT kwot przekazywanych przez nabywcę na ww. rachunek zastrzeżony.
Zdaniem Wnioskodawcy, iż wpływ środków na rachunek zastrzeżony nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ środki zostaną udostępnione podatnikowi po dostarczeniu do banku podpisanego przez obie strony polecenia wypłaty. Do tego momentu podatnik nie ma prawa ani możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku zastrzeżonym. Nie można więc uznać go za właściciela rachunku, wpływ na ten rachunek za otrzymanie zadatku lub zaliczki.
W myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie z ust. 11 powołanego artykułu jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole mając na uwadze treść cytowanych powyżej przepisów prawnych w przedstawionym stanie faktycznym należy uznać, iż mimo dokonania przez nabywcę wpłaty określonych w umowie kwot, podatnik nie otrzymał zapłaty z tytułu sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich oraz miejsc parkingowych. W przedmiotowym przypadku wpłaty nie wpłynęły bowiem na rachunek podatnika lecz na rachunek zastrzeżony stworzony specjalnie do obsługi tej transakcji na podstawie umowy jaką Strony zawarły z BRE Bankiem SA, i którego właścicielami są zgodnie z zapisami umowy: Bank, Kupujący oraz Sprzedawca, zaś wypłaty na rzecz podatnika następują w momencie dostarczenia do banku podpisanego przez nabywcę i sprzedawcę polecenia wypłaty, będącego potwierdzeniem zakończenia budowy.
Tym samym należy uznać, iż w przedmiotowym przypadku obowiązek podatkowy powstanie w sposób określony w art. 19 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy prawne oraz przedstawiony przez podatnika stan faktyczny - tutejszy Organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: