Drukuj

W związku z planowaną likwidacją działalności gospodarczej, czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać będą nakłady inwestycyjne, które poniesiono w okresie prowadzenia działalności w obcym środku trwałym, czyli inwestycja w obcych środkach trwałych ?

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku zaprzestania przez podatnika, /.../, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu /.../.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez „towary” rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „inwestycji w obcym środku trwałym”.

Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych również wprost nie definiują zakresu tego pojęcia, przyjmuje się natomiast, że inwestycja w obcym środku trwałym to suma wydatków poniesionych przez podatnika w stosunku do nie stanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia.

W takim znaczeniu inwestycja w obcym środku trwałym nie jest towarem

w rozumieniu art. 2 pkt 6 ww. ustawy. W związku z tym zgodnie art. 14 ww. ustawy nie podlega również opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.

Podobne interpretacje: