Interpretacje w temacie: Ewidencja sprzedaży

Ścieżka aktualnego tematu

Dla oceny prawnej, czy podatnik nabył samochód osobowy czy też samochód ciężarowy, rozstrzygające znaczenie ma w danym wypadku treść świadectwa homologacyjnego tego pojazdu, a nie treść zaświadczenia o badaniu technicznym oraz nawiązująca do niej treść umowy kupna-sprzedaży tego pojazdu i towarzysząca tej umowie faktura zakupu dokonanego przez podatnika.

Urząd Skarbowy w S. decyzją z dnia 7 kwietnia 1999 r., wydaną na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., powoływanej dalej jako ustawa o podatku od towarów i usług), określił i ustalił Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu "M." s. c. - Zygmunt K. i S-ka w S. zobowiązanie w p ...


Art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50; zm.: Nr 28, poz. 127, Nr 129, poz. 599; z 1994 r. Nr 132, poz. 670; z 1995 r. Nr 142, poz. 702, poz. 703; z 1996 r. Nr 137, poz. 640; z 1997 r. Nr 123, poz.776, poz. 780, Nr 141, poz. 943, Nr 162, poz. 1104, Nr 111, poz. 722, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 161, poz. 1076; z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596, Nr 95, poz. 1100) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie postanowieniem z 28 października 1999 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne czy art. 27 ust. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze. zm.; dalej: ustawa) jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP. Wątpliwości NSA odnośnie do konstytucyjno ...

1. Pięcioletni termin przedawnienia podstawowego zobowiązania podatkowego, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, stanowi równocześnie termin przedawnienia dla tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. 2. Rozstrzygnięcie ustalające dodatkowe zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług ma charakter subsydiarny względem wydanej na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Termin przedawnienia podstawowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku, stanowi równocześnie termin przedawnienia dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

(...) Urząd Skarbowy w Z.G. decyzją z dnia (...), wydaną na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., powoływanej dalej jako: ustawa o podatku od towarów i usług), w wyniku powtórnej analizy materiału dowodowego stanowiącego rezultat kontroli przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 1997 r., do którego st ...

Przewidziany w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym w 1994 r., szacunkowy sposób określenia wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży jest warunkiem ustalenia podatku przy zastosowaniu stawki 22 % i podwyższenia ustalonej kwoty podatku o 100 %.

Postanowieniem z dnia 13 lipca 1998 r., sygn. akt I SA/Wr 844/96, Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), wystąpił do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów NSA wątpliwości prawnej sformułowanej na wstęp ...

Ewidencja sprzedaży

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) zwalnia się od podatku VAT oraz od podatku akcyzowego sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało spr ...


Czy faktury VAT oraz wydruki z kasy fiskalnej stanowią podstawę dokonania wpisów do ewidencji VAT, jak również wykazania na podstawie wspomnianych dowodów obrotów w deklaracji VAT-7 ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 11.02.2004r., uzupełnione pismem z dnia 20.02.2004r. w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) wyjaśniam, że zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. ...

Spółka cywilna prowadząc w 2003 r. działalność w zakresie świadczenia usług stomatologicznych, sprzedaży artykułów stomatologicznych oraz wynajmu pomieszczeń, była zwolniona z mocy przepisu § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 234, poz. 1971 ze zm.), od obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od towarów i usług za pomocą kas rejestrujących. W związku z przekroczeniem w miesiącu październiku 2003 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik - zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 7 w/w rozporządzenia Min. Finansów - traci od dnia 01.01.2004 r. prawo do przedmiotowego zwolnienia. Ponieważ jednak Jej obroty z tytułu świadczenia usług stomatologicznych w roku 2003 stanowią ok. 90 % łącznej wartości obrotów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, Spółka uważa, że będzie mogła skorzystać w 2004 r. ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia.

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Minister Finansów wymienił w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, grupy podatników zwolnionych do dnia 31.12.2004 r. od obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. I tak m. in.: - zgodnie z pkt 1 cyt. przepisu, z powyższego zwolni ...

Czy istnieje możliwość prowadzenia przez Gminę ewidencji sprzedaży wyłącznie opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz ewidencji zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną tym podatkiem?

dot. zapytania Gminy z dnia 24.02.2003 r. nr F II-3020/15/2003 skierowanego do Urzędu Skarbowego w Wieliczce w sprawie prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: 1. Ewidencjonowanie dla potrzeb podatku od towarów i usług w ...

Generowanie strony w 51 ms