Drukuj

Czy faktury VAT oraz wydruki z kasy fiskalnej stanowią podstawę dokonania wpisów do ewidencji VAT, jak również wykazania na podstawie wspomnianych dowodów obrotów w deklaracji VAT-7 ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 11.02.2004r., uzupełnione pismem z dnia 20.02.2004r. w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) wyjaśniam, że zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z póź. zm./ ”podatnicy , z wyjątkiem podatników wykonujących czynności zwolnione ... są obowiązani do prowadzenia ewidencji zawierającej: kwoty określone w art. 20, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny oraz kwoty podatku podlegające wpłacie do urzędu lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej.” W ewidencji sprzedaży VAT ujmowane są faktury wystawione przez podmiot zgodnie z art. 32 ust.1 cyt ustawy o VAT. Jeżeli podatnik całą sprzedaż ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej, drukowane przez nią raporty dobowe oraz rozliczenia miesięcznego obrotu, stanowią jego ewidencję sprzedaży. Raporty te spełniają wymogi wskazane w art. 27 ustawy o VAT odnośnie określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wielkości sprzedaży oraz wysokości podatku należnego i nie ma obowiązku ich ewidencjonowania w ewidencji sprzedaży VAT.

W świetle powyższego faktury VAT jak i raporty z kasy fiskalnej stanowią dowody rozliczeń określających uzyskany obrót ze sprzedaży towarów.

Podobne interpretacje: