Drukuj

Podatnik posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego handlowo-usługowego zwrócił się z pytaniem dotyczącym interpretacji przepisu art. 6 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z zamiarem zawarcia w przyszłości przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu użytkowego handlowo-usługowego, w której będzie m. in. określony zadatek – kaucja zabezpieczająca strony na zawarcie sprzedaży lokalu bądź odstąpienie od jej zawarcia.

Stosownie do zapisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy analizując sprawę, stwierdza, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pod pojęciem towaru, zgodnie z art. 4 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Usługami są m. in. czynności wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przeniesienie (sprzedaż) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu handlowo-użytkowego jest czynnością nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie została ona wymieniona w art. 4 pkt 1 i 2 cyt. wyżej ustawy, określającym przedmiot opodatkowania.

Podobne interpretacje: