Drukuj

Czy w sytuacji refakturowania kosztów przesyłki pocztowej, Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego dla świadczenia ww. usług przez ich usługodawców?

„Refakturowanie” polega na zafakturowaniu odprzedaży usług (najczęściej o preferencyjnej stawce podatku VAT), bez doliczania jakiejkolwiek marży. Ceny netto jak i stawki VAT w fakturach dokumentujących odprzedaż usług dla poszczególnych użytkowników są takie same, jak na fakturze usługodawcy, a podatek należny jest równy podatkowi naliczonemu – do części podlegającej odprzedaży. Podatnik dokonujący „refakturowania” ma prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupie tych usług, w takiej kwocie, jaka odpowiada podatkowi należnemu z wystawionych „refaktur”. A zatem reasumując, przy „refakturowaniu” niezbędnym jest by zostały zrealizowane następujące warunki:

  • nie zmieniona cena netto wynikająca z faktury faktycznego usługodawcy,
  • nie doliczona jakakolwiek marża,
  • nie zmieniony charakter (symbol PKWiU) „odprzedawanego” towaru/usługi,
  • nie zmieniona stawka podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie, udzielając odpowiedzi, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej informuje, iż Spółka ma prawo do refakturowania kosztów przesyłki pocztowej, ponoszonych w związku z wysyłką zamawianych drogą internetową towarów, z zastosowaniem zwolnienia od podatku VAT na „refakturze” (stosownie do przepisów art. 7 ust. 1 pkt 2 – poz. 7 załącznika Nr 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), ale tylko wówczas, gdy: nie zmieniono ceny netto wynikającej z faktury faktycznego usługodawcy, nie doliczono jakiejkolwiek marży, nie zmieniono charakteru (symbolu PKWiU) „odprzedawanego” towaru/usługi, nie zmieniono stawki podatku od towarów i usług.

Odpowiadając na drugie pytanie zadane przez Spółkę, czy przy nie zmienionym stanie faktycznym dopuszczalne jest, by na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jedna pozycja zawierała w sobie wartość towaru powiększoną o koszt przesyłki, z zastosowaniem stawki podatku VAT odpowiedniej dla dokonywanej transakcji sprzedaży towaru, przy jednoczesnym poinformowaniu klienta, że na cenę przesyłki składa się wartość zamówionej pozycji oraz koszt przesyłki pocztowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej informuje:

Jeżeli koszty dostarczenia towaru ponosi nabywca tego towaru, według wartości poniesionej wcześniej przez sprzedawcę towaru, to w takim przypadku podstawą opodatkowania, zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy o podatku VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Cytowany przepis określa, co stanowi tzw. kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów. Kwotą tą jest całość świadczenia należnego od nabywcy z tytułu sprzedawanego towaru. Jest nią cena towaru wraz z kosztami jego przesyłki. Koszty przesyłki pocztowej określonego towaru są częścią składową kwoty należnej z tytułu sprzedawanego towaru. Aby bowiem sprzedać określony towar, sprzedawca musi ponieść szereg kosztów związanych z tą sprzedażą. Koszty te ponoszone są przez sprzedawcę określonych towarów, właśnie „z tytułu” sprzedaży tych towarów, a nie jako odrębny przedmiot czynności nie związany ze sprzedażą towarów. To tylko firma świadcząca usługi pocztowe świadczy je, jako odrębny przedmiot czynności, nie związany z konkretną sprzedażą towarów, jak to ma miejsce w przypadku wydającego towar. Sprzedawca, przenosząc koszty dostarczenia towarów na nabywcę, sytuuje się w roli wykonawcy dodatkowych czynności związanych z dostarczeniem sprzedawanych towarów. Zatem, ponosząc te koszty, a następnie obciążając nimi nabywcę, sprzedawca danego towaru winien żądać od nabywcy kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych towarów, w skład której wchodzą także koszty ich dostarczenia nabywcy.

Podsumowując, jeżeli chodzi o stawkę podatku VAT mającą zastosowanie do wyżej wymienionych czynności, to aby odpowiedzieć na pytanie, należy wcześniej sklasyfikować rodzaj czynności jaki wykonuje sprzedawca towarów. Od tej odpowiedzi uzależnione jest bowiem stosowanie właściwej stawki podatkowej. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, stawka podatku VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3. Jest to generalna zasada dotycząca opodatkowania obrotu na gruncie ww. ustawy.

Przepisy ustawy o podatku VAT wskazują także inne stawki podatkowe tj. 3%, 7%, 0% oraz zwolnienie przedmiotowe, uzależniając to od wielu czynników. Wysokość podatku VAT, zależy w głównej mierze od zakwalifikowania danego towaru lub danej usługi od określonego grupowania w statystycznych klasyfikacjach.

Sprzedawca towarów dostarczając je nabywcy dokonuje wyłącznie sprzedaży towarów, natomiast koszty dodatkowe, które ponosi, wchodzą w skład podstawowej jego czynności, jaką jest sprzedaż towarów. A skoro tak, to koszty ponoszone w związku i z tytułu sprzedaży towarów, winny nie tylko wchodzić w ramy tego samego rodzaju czynności jaką jest sprzedaż towarów, ale i winny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji tegoż świadczenia czyli sprzedaży towaru.

Podobne interpretacje: