Drukuj

Pytanie dotyczy stosowania prawidłowej stawki podatku VAT na diagnostyczny sprzęt medyczny służący do otrzymywania obrazu poprzez rezonans magnetyczny, zakwalifikowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania PKWiU 33.10.12-30.14 „Urządzenia diagnostyczne działające na zasadzie rezonansu magnetycznego”.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Zgodnie z poz. 106 ww. załącznika stawkę podatku 7% stosuje się dla wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika. Ustawowe określenie wyrobów medycznych zamieszczone w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 896) obejmuje wszelkie narzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęt, materiały i inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu z niezbędnym oprogramowaniem, przeznaczone przez wytwórców do stosowania u ludzi m.in. w celu diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia skutków urazów lub upośledzeń, które nie osiągają swojego zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz których działanie może być przez nie wspomagane.
Wymieniony przez Podatnika diagnostyczny sprzęt medyczny, sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 33.10.12-30.14 „Urządzenia diagnostyczne działające na zasadzie rezonansu magnetycznego”, mieści się w ustawowym określeniu wyrobów medycznych, które bez względu na symbol PKWiU korzystają z obniżonej stawki. Zatem prawidłową stawką podatku VAT dla sprzętu służącego do otrzymywania obrazu poprzez rezonans magnetyczny jest stawka 7%.

Podobne interpretacje: