Drukuj

Czy w oparciu o art. 147 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wykonywane w ramach umów o dzieło usługi w zakresie sporządzania scenariuszy i realizacji programów telewizyjnych dla Telewizji Polskiej S.A., podlegają zwolnieniu od podatku VAT w okresie od dnia 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 03.06.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie sporządzania scenariuszy i realizacji programów telewizyjnych dla Telewizji Polskiej S.A. Współpracę z TVP S.A. w zakresie tematyki programów telewizyjnych i okresu ich wykonania dodatkowo regulują zawarte umowy o dzieło. Przekazanie wykonanych odcinków programów następuje na podstawie wystawionych przez Spółkę faktur VAT i zgodnie z § 4 ww. umów o dzieło następuje również przeniesienie na Telewizję Polską S.A. praw autorskich do tych programów. Ze względu na wejście w życie z dniem 01.05.2004 r. art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz korzystając z przepisów przejściowych tejże ustawy, tj. art. 147powołanej ustawy, w dniu 13.05.2004 r. wspólniczki Spółki dokonały rejestracji ww. umów o dzieło w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że w oparciu o art. 147 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi Spółki wykonywane w ramach ww. umów o dzieło podlegają zwolnieniu od podatku VAT od dnia 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

  • art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz art. 147 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535),
  • art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT jest przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, w tym utworów będących przedmiotem prawa autorskiego.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są między innymi utwory audiowizualne (w tym filmowe).

Obrót prawami do tych utworów, jeżeli jest realizowany przez podatnika VAT, tzn. podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu VAT.

Stosownie jednak do art. 147 ustawy o podatku od towarów i usług w okresie do 31.12.2005 r. zwalnia się od podatku usługi udzielania licencji i sublicencji, inne niż wymienione w art. 4 pkt 2 lit. „c” i „e” ustawy o której mowa w art. 175, udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tych umów dokonanych po tym dniu. Przepis ten stosuje się, pod warunkiem że umowy zostały zarejestrowane urzędzie skarbowym przed dniem 14 maja 2004 r.

Na podstawie umów o dzieło zawartych pomiędzy Telewizją Polską S.A. (zamawiający) a Wspólniczkami Spółki (przyjmujące zamówienie), w momencie odbioru dzieła- scenariusza i realizacji programów - przyjmujący zamówienie przenosi na zamawiającego na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do dzieła czyli udziela licencji. Wspólniczki Spółki zarejestrowały ww. umowy w tut. organie w dniu 13.05.2004 r. W odniesieniu zatem do tych umów ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 147 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie informuje się, że ww. zwolnienie od podatku od towarów i usług nie ma zastosowania do przeniesienia autorskich praw majątkowych do dzieła: scenariusz i realizacja innych programów, gdyż aneksy do umów o dzieło, o których mowa wyżej, zmieniające pierwotny zakres przedmiotowy umów o powyższe programy, obowiązują od 26.04.2004 r. czyli już po dniu wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: