Drukuj

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usług składowania odpadów?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeden z wyjątków od tej reguły został ujęty w art. 6 ust. 8b pkt 1 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:

a. dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,
b. telekomunikacyjnych świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 9a,
c. świadczenia usług wymienionych w poz. 105 i poz. 125-128 załącznika Nr 3 do ustawy.
W załączniku Nr 3 do ustawy w poz. 105 i poz. 125-128 zostały wymienione następujące usługi:
Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług),
- 105 41.00.20 Usługi w zakresie rozprowadzania wody,
- 125 90.00.11 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków,
- 126 ex 90.00.12 Usługi w zakresie opróżniania szamb - z wyłączeniem usług szaletów publicznych,
- 127 90.00.2 Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadów,
- 128 90.00.30 Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu.

Dla ustalenia prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku wykonywania przez Państwa usług składowania odpadów, konieczna jest prawidłowa klasyfikacja tej usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z pisma Państwa wynika, że posługujecie się symbolem PKWiU - 90.00.2. Do klasyfikacji świadczonych usług zobowiązany jest sam podatnik, który w razie wątpliwości może zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Jeżeli prawidłowa klasyfikacja świadczonych przez Państwa usług - wg PKWiU - objęta jest symbolem 90.00.2, to obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług należy ustalać zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 1 powołanej ustawy, tj. z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony we właściwej umowie. W przeciwnym razie - na zasadach ogólnych, tzn. z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, natomiast jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Podobne interpretacje: