Drukuj

Czy po dniu 01.01.2004r. zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej może otrzymać częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług na podstawie art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 08.01.2004r. znak: L.dz. 24/2004, uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004r. L.dz. 77/2004:

Art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przyznający podatnikowi prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej prawo w zakresie działalności tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług według zasad określonych w ust. 2-6a tego artykułu, utracił moc obowiązującą z dniem 01.01.2004r. na skutek jego uchylenia przez art. 5 ustawy z dnia 20.12.2002r. - o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 79).

Pragnę nadmienić, iż wyżej powołana ustawa z dnia 20.12.2002r. w art. 16 stanowi także, iż prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu otrzymuje zwrot podatku od towarów i usług na podstawie przepisów odrębnych za okresy miesięczne w 2003r. nie dłużej jednak niż za grudzień 2003r.

Wobec powyższego, począwszy od rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2004r. brak jest możliwości prawnej do otrzymania przez w/w podatnika częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług w zakresie działalności zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej - na podstawie art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Podobne interpretacje: