Drukuj

1. Czy mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów towarów i usług sfinansowanych ze środków pomocowych w sytuacji gdy nie wykonamy czynności opodatkowanych i nie wystąpi VAT należny? 2. Czy staniemy sie płatnikiem podatku VAT od dnia następującego po dokonaniu rejestracji w zakresie podatku VAT czy też od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu VAT- R ?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 27.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.02.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia:

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.):
„Podatnikom, którzy dokonują zakupu towarów i usług lub importu za środki finansowe bezpośrednio im przekazane z odrębnego rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki z pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego”. Zgodnie z § 17 ww rozporządzenia, aby otrzymać przedmiotowy zwrot należy spełnić określone warunki, tj. m. in.: złożyć zgłoszenie rejestracyjne i posiadać numer identyfikacji podatkowej, prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do określenia kwoty zwrotu podatku, rachunek bankowy, na którym zostały wyodrębnione środki pochodzące z pomocy zagranicznej. Ponadto § 18 ust. 1 i 5 wspomnianego rozporządzenia stanowi, iż „zwrot podatku następuje na wniosek podatnika”, który to dołącza do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług. Zwrot dokonywany jest w terminie i trybie określonym w art. 10 ust. 2 i art. 21 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

W rozumieniu artykułu 5 ust. 1 pkt 1 ww ustawy, podatnikiem podlegającym przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym „są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne (...) mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2 w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonywane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te podlegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej”. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 3 w/w ustawy „podatnicy, o których mowa w art. 5, są obowiązani, przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2, złożyć właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3”, który stanowi, iż podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 lub wykonujący czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1, mogą także złożyć takie zgłoszenie rejestracyjne.
W związku z powyższym Stowarzyszenie w dniu 29.01.2004 r. złożyło właściwy formularz rejestracyjny VAT-R.

Z treści złożonego przez Stowarzyszenie zapytania oraz udzielonych dodatkowych informacji wynika, iż prowadzi ono wyłącznie działalność statutową, a więc korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, który zwalnia z podatku od towarów i usług świadczenia wymienione w załączniku nr 2, m.in. w poz. 22. „usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe)”.

Reasumując, warunkiem skorzystania z uregulowań zawartych w rozdziale 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) jest fakt wykonania czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 2 w/w ustawy o VAT. Stowarzyszenie, na podstawie wniosku z dołączoną deklaracją VAT-7, może otrzymać zwrot podatku naliczonego od zakupu towarów i usług lub importu towarów, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, po spełnieniu wszystkich w/w warunków. Ponadto, zgodnie z art. 9 tejże ustawy, podatnik zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności określonej w art. 2.

Zatem w dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego we właściwym urzędzie skarbowym, podatnik zostaje pełnoprawnym podatnikiem podatku VAT (chyba, że w zgłoszeniu określono inny termin).

Podobne interpretacje: