Interpretacje w temacie: Podatek od towarów i usług

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 05.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przepisie § 46 rozporządzenuia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy (Dz. U. Nr. 27 poz. 268 ze zm.) określono zasady dokumentowania komisu. Komisant dokonujący sprzedaży towaru w wykonaniu umowy komisu wystawia nabywcy fa ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące stosowania stawek VAT do sprzedaży kosiarek spalinowych o symbolu PKWiU 29.32.20 (do 31.12.2002r. SWW 0824) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku (Dz. U. Nr 213 poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na pod ...

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 26.05.2003 roku w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Handel samochodami używanymi może odbywać się w formie komisu lub skupu i sprzedaży samochodów. W ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2003 r.,(data wpływu do Drugiego Urzędu Skarbowego w dniu 17.04.2003 r.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268), fakturę korygującą wystawia się, gdy podw ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, jeżeli strony umówiły się, że koszty remontu lokalu ponoszą wspólnie to w tej sytuacji najemca po otrzymaniu faktury VAT za wykonanie remontu powinien refakturować (z podatkiem VAT) umówioną część należnego wynagrodzenia za remont na wynajmującego, który nie zapłaci za tę fakturę w formie pieniężnej ale poprzez k ...

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia25.05.2003 roku informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stanowi, iż urząd skarbowy na pisemne żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Jaka jest wysokość stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług związanych z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej na „Rewaloryzację drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego" zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 74.20.52-00.00?

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszego Urzędu z dnia 2003.10.17 nr (...) uzupełnione pismem z dnia 31.10.2003 (data wpływu 06.11.2003) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług związanych ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu 02.09.2003 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 - 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 216, poz. 1828 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży po ...

Na podstawie zawartej umowy podatnik świadczyć będzie usługi zarządzania przedsiębiorstwem, będąc jednocześnie prokurentem w tej firmie - kontrakt menedżerski. Przedmiotowe usługi świadczone będą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przy realizacji tych usług podatnikowi pomagał będzie pracownik, który wykonywać ma niektóre z czynności realizowanych na podstawie umowy o zarządzanie (planowanie, sprawozdawczość, nadzór). Jak powinny być opodatkowane przedmiotowe usługi z tytułu podatku od towarów i usług?

Zgodnie z treścią § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 p ...

Generowanie strony w 83 ms