Drukuj

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. Urzędu w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym importowanego samochodu, następnie sprzedanego bez uprzedniej rejestracji na terytorium RP Urząd Skarbowy w Skarżysku - Kam. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) - właściwe stawki podatku akcyzowego w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia mają zastosowanie do każdej sprzedaży samochodu osobowego dokonanej przed pierwszą jego rejestracją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.).

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą" podlegają czynności określone w art. 2 dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ww. ustawy, zwanych dalej wyrobami akcyzowymi. Pod pozycją 5 tegoż załącznika od symbolem PKWiU 34.10.2 mieszczą się samochody osobowe.

Stosownie do § 12 ust. 1 pkt 5 ww. Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie podatku akcyzowego - zwalnia się z obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym podatników będących sprzedawcami wyrobów akcyzowych z wyjątkiem podmiotów sprzedających samochody osobowe przed ich pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle cytowanych przepisów w opisanym stanie faktycznym we wniosku skierowanym do tut. Urzędu uznać należy, iż obowiązek zapłaty podatku VAT i podatku akcyzowego (z zastrzeżeniem iż sprowadzony samochód jest samochodem osobowym) ciąży na właścicielu komisu, od którego podatnik zakupił auto jako importerze wyrobu akcyzowego.

Jednocześnie urząd informuje, iż w sprawie zapłaty ewentualnych należności celnych właściwymi będą urzędy celne.

Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam w odpowiedzi na pytanie o ewentualny czas do egzekwowania zaległości podatkowych informuje, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - co wynika z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podobne interpretacje: