Drukuj

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 27-01-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług - prawidłowość wystawiania faktur przy sprzedaży paliwa, wyjaśnia:

Zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 155, poz.1290 ze zm.) "faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wlewanych do baku samochodu powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu".

W § 38 powołanego rozporządzenia uregulowane są terminy wystawiania faktur sprzedaży tj.:

  • "fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi",
  • "w przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży".

Oznacza to, że numer rejestracyjny pojazdu powinny zawierać te faktury, które dokumentują sprzedaż paliw wlewanych do baku samochodu. Pozostała sprzedaż paliw powinna być udokumentowana fakturami zawierającymi co najmniej dane wymienione w § 35 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Faktury wystawiane za okresy miesięczne mogą być wystawiane w przypadku sprzedaży towarów o charakterze ciągłym - § 35 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia. Przepisy nie wymieniają żadnych dodatkowych danych jak również nie podają wzorów faktur czy też załączników do faktur wystawianych za okresy miesięczne.

Ponadto nadmienia się, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

Podobne interpretacje: