Drukuj

Czy świadcząc usługi taksówkowe wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Podatnik jest zobowiązany rejestrować obrót z tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestracyjnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadzi podatnik działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.Z treści powołanego wyżej przepisu wynika, że świadczenie usług i sprzedaż towarów na rzecz ww. podmiotów ( z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych) nie rodzi obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podobne interpretacje: