Drukuj

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 marca 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 17 marca 2003 r. odnośnie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania wypłaconego Podatnikowi przez pracownika za niedobory powstałe w wyniku niedbałości o powierzony towar - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje:

W przedmiotowej sytuacji Podatnik obciąża pracownika, wystawiając notę księgowa bez podatku VAT, ponieważ wypłata odszkodowania nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zawartym w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zatem otrzymanie odszkodowania nie powoduje powstania obowiązku podatkowego i nie może być dokumentowane fakturą VAT. Powstałe niedobory należy traktować jako zawinione - nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Powstanie niedoborów zawinionych nie powoduje u Podatnika konieczności korekty podatku naliczonego.

Jednocześnie tut. Urząd Skarbowy wyjaśnia, że kwota otrzymanego odszkodowania zaliczana jest do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co wynika z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 ze zm.) i winna zostać w całości ujęta w kolumnie 8 księgi przychodów i rozchodów.

Podobne interpretacje: