Drukuj

1.czy stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% w latach 2003 i 2004 było prawidłowe w odniesieniu do działalności polegającej na budowie i montażu przepompowni wody i ścieków ( infrastruktura towarzysząca do budownictwa mieszkaniowego)? 2. czy na fakturach VAT dokumentujących w/w czynności należy wpisywać symbol PKOB?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) udziela informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego na zapytanie z dnia 04.03.2004r (data wpływu 24.03.2004r), dotyczące podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym:Zgodnie z art.51 ust.1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 08.01.1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% do dnia 31 grudnia 2003r podlega również sprzedaż robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.W myśl zaś art.51 ust.4 cyt. ustawy przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie się: 1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, 2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, 3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne- jeżeli związane są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego.Powyższe uregulowania wygasły więc z dniem 31.12.2003r. Na mocy §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2003r zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 224, poz. 2229), powyższy przedmiot regulacji z dniem 01.01.2004r ujęty został w §66 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.).Zgodnie z §66 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.W myśl zaś §66 ust.2 cyt. rozporządzenia, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 6, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie natomiast z §66 ust.4 cyt. rozporządzenia przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, o których mowa w ust. 1 pkt 6, rozumie się: 1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, 2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, 3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne- jeżeli związane są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego.W przypadku więc wykonywania usługi budowy i montażu przepompowni wody i ścieków, związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, zastosowanie znajdzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7% (zarówno w 2003r jak i w 2004r). Na fakturach VAT w takim przypadku należy umieszczać symbol PKOB.

Podobne interpretacje: