Drukuj

czy przepis art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym znajduje zastosowanie do naprawy oraz przebudowy dróg i ulic w przypadku gdy czynnosci te zostały zaklasyfikowane prze GUS jako "roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad ( z wyjątkiem autostrad nadziemnych), dróg, dróg kolejowych i pasów startowych"?

Zgodnie z art.6 ust.8b pkt 2 lit. „d” ustawy z dnia 08.01.1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 ze zm.), obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Elementem decydującym więc o zastosowaniu w/w przepisu, jest zakwalifikowanie wykonywanych czynności (tj. naprawy oraz przebudowy dróg i ulic), do robót budowlanych. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego sprawy wynika, że Główny Urząd Statystyczny w Warszawie dokonał kwalifikacji, zgodnie z którą zarówno budowa nowych, jak i naprawy, konserwacja i modernizacja użytkowych dróg niezależnie od ich lokalizacji, sklasyfikowane są w kategorii 45.23.1 jako „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad (z wyjątkiem autostrad nadziemnych), dróg, dróg kolejowych i pasów startowych”. W przypadku więc napraw oraz przebudowy dróg i ulic, zakwalifikowanych jako roboty ogólnobudowlane, przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zastosowanie znajdzie przepis art.6 ust.8b pkt 2 lit. „d” cyt. ustawy.

Podobne interpretacje: