Drukuj

Jaką stawką podatku VAT podlegają opodatkowaniu roboty budowlano-montażowe związane z budową stacji legalizacji i napraw wodomierzy?

Sprzedaż robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą podlegała opodatkowaniu wg stawki 7 % do dnia 31 grudnia 2003 r. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), natomiast od dnia 01.01.2004 r. podlega opodatkowaniu wg stawki 7 % na podstawie § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.).

Zgodnie z art. 51 ust. 2 i 4 ustawy o podatku VAT obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. oraz obecnie obowiazującym § 66 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia:

  • przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b artykułu 51 ustawy o podatku VAT oraz obecnie w § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego;
  • przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli związane są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Biorąc powyższe pod uwagę wyżej cytowane przepisy nie mają zastosowania do usług w zakresie budowy stacji legalizacji i napraw wodomierzy. Usługi te podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku VAT wg stawki 22 %.

Podobne interpretacje: