Drukuj

-czy można zaliczać w koszty uzyskania przychodu zakupione paliwo, jeżeli do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych? -czy można odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej zakup paliwa do samochodu o ładowności 655 kg?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Zatem podatnik może nie wprowadzać pojazdu do ewidencji środków trwałych, a mimo to zaliczać wydatki związane z eksploatacją samochodu do kosztów uzyskania przychodu.

Jednakże gdy w działalności gospodarczej używany jest samochód ciężarowy, który nie został uznany za środek trwały, za koszt uzyskania przychodu uważa się wszelkie wydatki poniesione w związku z jego eksploatacją (w tym przypadku nie obciąża się kosztów amortyzacją bowiem nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od samochodu, który nie został uznany za środek trwały).

W związku z powyższym do kosztów zalicza się m.in.:

  • wydatki związane z bieżącą eksploatacją, jak paliwo, oleje, naprawy
  • koszty ubezpieczenia
  • czynsze dzierżawne i opłaty za najem.

Podstawą do zaliczenia tych wydatków w ciężar kosztów są dowody dokumentujące fakt ich poniesienia, a więc: faktury VAT, rachunki, dowody opłat składek na ubezpieczenie.

Istotne jest przy tym, iż w przypadku używania w działalności samochodu ciężarowego nie stanowiącego środka trwałego, obowiązujące przepisy prawne nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Obowiązek ten dotyczy bowiem wyłącznie samochodów osobowych.

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Stosownie do art. 25 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a) ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

-towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego,

-paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

W związku z powyższym w wypadku zakupu paliwa do samochodu uniwersalnego, o dopuszczalnej ładowności 655 kg, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa, jeżeli wydatek na zakup paliwa może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów i zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną.

Podobne interpretacje: