Interpretacje w temacie: Przepisy przejściowe i końcowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

1. Artykuł 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie w związku z art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) dodaje pkt 1b oraz w związku z art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, 5 i 6, nie jest niezgodny z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52b, jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I Wnioskodawcy, grupa posłów, działając w oparciu o art. 191 ust. 1, pkt 1, art. 188 pkt 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 31 ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze. zm.; dalej: ustawa o TK) wnieśli o stwierdzenie, że: 1. Art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, w związku z art. 1 pkt 9 (w zakre ...


W sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży w 2004 r. akcji nabytych na giełdzie przed 2004 r.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 23 lutego 2004 r. (wpływ – 24 luty 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym pismem zwrócił się Pan o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży w 2004 r. akcji n ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług remontowo-budowlanych wykonanych w budynkach wymienionych w poz. 86 pkt 1-11 załącznika nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym? Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na roboty budowlane przy budowie oczyszczalni ścieków?

ad.1) Art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) określa, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% podlega w okresie do 31 grudnia 2003 r. sprzedaż materiałów budowlanych i usług (robót) wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy. Pozycja 86 tego załącznika wymienia następujące u ...

Czy budowę drogi w ulicy S wraz z likwidacją kolizji energetycznych, administrowanej przez Urząd Miasta, obok której znajdują się między innymi działki budowlane i rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe, można opodatkować przy zastosowaniu stawki 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.)?Czy budowę i remonty podobnych dróg, administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub Urząd Miasta, można opodatkować wg stawki 7%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 04.05.2004 r., nr PRD.III.6/2004 (data wpływu 04.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) us ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie do usługi budowlanej wraz z dostawą niezbędnych do jej wykonania materiałów – tj. ocieplania budynków mieszkalnych (w przypadku dostawy towaru z montażem), w związku ze zróżnicowaniem w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) stawek opodatkowania - 22%VAT dot. materiałów budowlanych i - 7%VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym, wymienionych w art. 146 ust. 1 pkt 2.

Zdaniem Naczelnika Urzędu w sprawie należy rozpatrzyć brzmienie przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 146 pkt 1 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. ) Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy obrotem podlegającym opodatkowaniu i stanowiącym podstawę wyliczenia podatku podatku VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli o ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować usługi pośrednictwa przy zawieraniu umowy ubezpieczenia sklasyfikowane pod symbolem 67.20 PKWiU?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa finansowego (zał. nr 2 poz. 9), do których zaliczane są również usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi o symbolu PKWiU 67.2. Natomiast na podstawie § 67 ust. 1 p ...

Z jaką stawką podatku powinien być sprzedawany od 1 maja 2004 produkt - nawóz mineralny Siarczan Magnezu siedmiowodny (sól gorzka), który naszym zdaniem jest sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 24.15.80 " nawozy gdzie indziej niesklasyfikowane"?

W związku z pismem Spółki z dnia 29.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Op., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje; W swoim piśmie Spółka podnosi, iż dokon ...

Zapytanie podatnika dotyczy stosowania stawki podatku VAT na wykonywane usługi budowlano-montażowej dotyczącej nawierzchni drogowych jak równierz remontów związanych z naprawą dróg.

W związku z pismem podatnika z dnia 26.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: W swoim piśmie podatnik podn ...

Pytanie odnosi się do możliwości stosowania stawki obniżonej od całej wartości usługi wraz z materiałami wykorzystanymi przy wykonaniu usługi remontowo-budowlanej z przeznaczeniem do lokali mieszkalnych (montaż oraz sprzedaż stolarki budowlanej i preparatów oraz innych elementów budowlanych)

W związku z pismem z dnia 25.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: W swoim piśmie podnosi Pan, iż prowadz ...

Generowanie strony w 116 ms