Drukuj

1)Jaka stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży gotowych wyrobów razem z usługą polegającą na zamontowaniu okien w budynku mieszkalnym? 2)Jaką stawkę podatku VAT objęta jest sprzedaż stolarki okiennej na Litwę dla firm oraz indywidualnych odbiorców?

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie w piśmie z dnia 14 lipca 2004 roku Nr US.IV/443-36/04 na zapytanie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie stawek podatku od towarów i usług z tytułu opodatkowania czynności sprzedaży elementów stolarki budowlanej przez ich producenta wraz z montażem w budynkach mieszkalnych oraz sprzedaży stolarki okiennej na Litwę dla firm oraz indywidualnych odbiorców. Udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego informacja nie jest prawidłowa w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT dostawy towaru na Litwę podmiotom nie będącym podatnikami podatku od wartości dodanej. W związku z tym po zmianie informacja będąca odpowiedzią na zapytanie podatnika jest następująca:

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług.

Wobec powyższego zastosowanie prawidłowej stawki podatku wymaga ustalenia, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy też świadczy usługę.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisów art. 7 ust 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług na podstawie art. 8 ust 1 cytowanej ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust 3 cyt. ustawy, zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Montaż okien przez ich producenta jest klasyfikowany przez organy statystyczne jako okna – w zależności od materiału z jakich zostały one wykonane według następujących grupowań PKWiU:
- z drewna – PKWiU 20.30.11 „Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane”,
- z tworzyw sztucznych – PKWiU 25.23..14-50.1 „Okna i ich ościeżnice z tworzyw sztucznych, dla budownictwa”,
- ze stali – PKWiU 28.12.10-30 „Drzwi, okna i ich futryny oraz progi drzwiowe stalowe”,
- z aluminium – PKWiU 28.12.10-50 „Drzwi, okna i ich futryny oraz progi drzwiowe aluminiowe”.

Oznacza to, że jeżeli producent montuje okna to na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku VAT w/w czynność stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu stawką 22%.

Z zapytania podatnika wynika, że dokonuje on dostawy towarów na Litwę na rzecz podatników podatku od wartości dodanej oraz na rzecz osób fizycznych.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 42 ustawy o podatku VAT stanowi, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, że:
1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust 1, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów.
2. Podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Podatnikowi dokonującemu sprzedaży stolarki okiennej na Litwę przysługuje co do zasady prawo stosowania stawki 0%, o ile towar jest dostarczany na rzecz podatników państw członkowskich Unii Europejskiej, oczywiście przy spełnieniu równocześnie w/w warunków.

W przypadku gdy odbiorcą są inne podmioty mają zastosowanie przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju czyli z Polski zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 23 ustawy. Zgodnie z tym przepisem pod tym pojęciem rozumie się dostawę która spełnia łącznie kilka kryteriów:
1. Jest dokonywana przez podatnika polskiego VAT.
2. Towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika VAT lub na jego rzecz.
3. Towary będące przedmiotem dostawy są wysyłane, bądź transportowane z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, będącego państwem przeznaczenia wysyłanego towaru.
4. Dostawa dokonywana jest na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem tego podatku, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego podmiotu niebędącego podatnikiem od wartości dodanej.

Dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski przyjętą zasadą jest zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. że podlega ona opodatkowaniu na terytorium kraju przeznaczenia dla wysyłanych towarów a więc miejscem opodatkowania towaru przesyłanego przy tej sprzedaży, np. z Polski na Litwę jest Litwa. W takim przypadku polski podatnik nie wykazuje tej sprzedaży w swoich rejestrach w Polsce, lecz musi zarejestrować się jako podatnik VAT na Litwie i tam tą dostawę opodatkować.

Ustawodawca w ust. 2 omawianego artykułu wprowadził jednak wyjątek,/i>, zgodnie z którym dostawę towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uznaje się za dokonaną w Polsce jeżeli całkowita wartość towarów (innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane) pomniejszona o kwotę podatku, wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego np. Litwy, nie przekracza w danym roku limitu wyrażonego w złotych, odpowiadającego kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. W ramach tej sprzedaży wysyłkowej ponieważ dostawa opodatkowana jest w Polsce, sprzedawca opodatkowuje sprzedaż jak krajową, według 22% stawki obowiązującej w Polsce i tutaj podatek rozlicza.

Powyższe uregulowanie nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż podatnik spełniający w/w warunki nie jest zobligowany do rozliczania się w Polsce. W sytuacjach określonych art. 23 ust. 5 i 6 może wybrać obowiązującą w tym zakresie zasadę opodatkowania tej sprzedaży w kraju przeznaczenia wysyłki, pod warunkiem jednak pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego miejsca opodatkowania swojej sprzedaży wysyłkowej, z zaznaczeniem nazwy państw, których zawiadomienie to dotyczy. Zawiadomienie składa się na co najmniej 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z tej opcji opodatkowania.

Podobne interpretacje: