Interpretacje w temacie: Okresy przejściowe

Ścieżka aktualnego tematu

Według jakiej stawki podatku VAT należy od 01 maja 2004 r. opodatkować sprzedaż impregnatów do drewna w postaci cieczy lub w postaci koncentratu w proszku, przeznaczonych do zabezpieczenia drewna przed działaniem ognia, grzybów, owadów oraz pleśni, zachowujących strukturę drewna, nie tworzących na powierzchni drewna ani w jego przekroju powłoki kryjącej lub lakierującej ( PKWiU 24.20.15-79 )?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłącz ...

Jak opodatkować usługi polegające na demontażu starej stolarki okiennej oraz zamontowanie nowej, własnej i obcej produkcji?

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 23.04.2004 r. (data wpływu 26.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący opodatkowania produkcji stolarki okiennej oraz świadczenia usług budowlanych związanych z montażem okien i parapetów. W dniu 20.05.04 r. podatnik przedłożył informację otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącą klasyfi ...

Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca od dnia 1 maja 2004 r. na roboty budowlane, remontowe i przebudowy budynków mieszkalnych związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 28.04.2004 r. (data wpływu do US 29.04.2004 r.), w sprawie stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej po dniu 1 maja 2004 r., na roboty budowlane, remontowe i przebudowy budynków mieszkalnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. ...

Zapytanie w sprawie stawek podatku od towarów i usług od 01 maja 2004 r. przy sprzedaży nawozów rolniczych.

W przedmiotowym piśmie podniesiony został problem opodatkowania nawozów sztucznych o symbolu SWW 24.15.50-30.20, 24.15.50-30.10 oraz 24.13.31-57.21. W obowiązującym od 1 maja 2004 r. stanie prawnym, nowe regulacje w zakresie VAT wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Kwestia opodatkowania dostawy nawozów rolniczych o symbolu PKWiU 24.15.50 zo ...

Czy na fakturze sprzedaży można łączną kwotą wykazać wykonanie usługi budowlanej wraz z materiałem i opodatkować jako świadczenie usługi. ?

Zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do:a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą ...

Jaką stawkę należy stosować w przypadku świadczenia usług: montażu okien , drzwi, rolet żaluzji z materiałów własnych, związanych z budownictwem mieszkaniowym?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) „w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą”.Stosownie do defini ...

Jaka stawką podatku VAT należy opodatkować usługi montażu i serwisu kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych?.

Pismem z dnia 02 06 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 08 06 2004 r. ( data wpływu do tut. organu podatkowego 09 06 2004 r.),zwrócił się Pan z zapytaniem prawnym, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - montażu i serwisu kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych . Stan faktyczny Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zajmuje się produkcja i sprzedażą kotłów centr ...

1. Czy usługi muzealnictwa PKWiU 92.52.11 są zwolnione z VAT? 2. Czy usługi przejazdu bryczką i wozem konnym, jazda na koniu można zaliczyć do usług rekreacyjnych symbol PKWiU 92.72.12, które są zwolnione z podatku VAT? 3.Czy usługi organizowania majówek /kiełbasa z grilla, chleb, żurek/ winny byż zaliczone do usług gastronomicznych symbol PKWiU 55.30.14 i podlegać opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT?

Zgodnie z postanowieniem art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce państwowej /art.2 pkt 6 i art.8 ust.3 /Podobnie jak było w przepisach dotychczasowych podatnik obowiązany jest do prawidłowego zdefiniowania czyn ...

Jaką zastosować stawkę podatku VAT dla usługi polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego?

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz.535) do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Art. 146 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług s ...

Jakie należy spełnić warunki aby uznać czasopisma za specjalistyczne i móc zastosować stawkę 0%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004r. w sprawie opodatkowania czasopism specjalistycznych wg stanu prawnego obowiązującego od 01.05.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż :- zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Pod poz.49 tegoż zał ...

Generowanie strony w 67 ms