Drukuj

Czy podatnik, który z tytułu wykonywania usług inseminacji zwierząt hodowlanych przekroczył w 2004 r. obrót 45.700 zł jest obowiązany zarejestrować się w podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowegow Kołobrzegu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 13 grudnia 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalności gospodarczą w zakresie inseminacji zwierząt hodowlanych na rzecz małych gospodarstw rolnych. Zapytujący nie jest lekarzem weterynarii. W 2004 r. podatnik przekroczył obrót obligujący do zarejestrowania się w podatku od towarów i usług.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują tym, iż z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności, zapytujący nadal może korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

  • art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 2, ust. 5, art. 146 ust. 1 pkt 1, art. 168 ust. 3, 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),
  • art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.),
  • § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 202, poz. 1962).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, w którym pod pozycją 1 (o symbolu PKWiU ex. 01.4) znajdują się usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i działalności schronisk dla zwierząt.

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z dniem 1 maja 2004 r. utraciła moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (z wyjątkiem art. 9, który utracił moc z dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).

W myśl postanowień art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 %, stanowiącym załącznik nr 6 do ww. ustawy, pod pozycją 64 wymieniono (symbol PKWiU ex.01.4) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt.

W myśl art. 113 ust. 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości ww. sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Stosownie do przepisów przejściowych, zawartych w art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., do obliczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego, za rok 2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r., przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czyli zarówno sprzedaży zwolnionej, opodatkowanej oraz eksportu towarów i usług, a także sprzedaży środków trwałych. W myśl art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy ww. kwotę, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.

Stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 202, poz. 1962), kwota uprawniająca do zwolnienia wynosi w 2004 r. 45.700 zł.

Istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wykonywanych usług, z uwagi na to, że organy podatkowe uprawnione są jedynie do wskazania podatnikowi właściwej stawki podatku od towarów i usług, ewentualnie udzielenia informacji o zwolnieniu od opodatkowania pewnych usług lub sprzedaży niektórych towarów, czego dokonuje się na podstawie klasyfikacji statystycznej, zawartej w opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłową pod względem statystycznym jak i podatkowym identyfikację świadczonych usług ponosi podatnik.

Według obowiązującej dla celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w Dziale 01 – Produkty rolnictwa i łowiectwa, pod symbolem PKWiU 01.42.10-00.10 wymieniono usługi związane z kryciem naturalnym, unasiennieniem i oceną wartości użytkowej zwierząt.

Przedmiotowe usługi opodatkowane będą według stawek właściwych ze względu na klasyfikację statystyczną danej usługi. Jeśli zatem w opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, wykonywane przez podatnika usługi, polegające na inseminacji zwierząt hodowlanych na rzecz małych gospodarstw rolnych wchodziłyby w zakres usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt, wówczas mając na uwadze przepis art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 maja 2004 r. do przedmiotowych czynności stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3 %.

Podatnik w przedstawionym stanie faktycznym nie podał dokładnie, kiedy wartość sprzedaży ww. usług przekroczyła w 2004 r. kwotę 10.000 euro. W oparciu zatem o stan faktyczny oraz przytoczone przepisy, stwierdzić należy, iż utrata zwolnienia podmiotowego nastąpi:

Podobne interpretacje: