Drukuj

Czy za wykonanie domku letniskowego mogę stosować stawkę VAT 7 %?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 29.09.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje:

Z treści pisma wynika, iż podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi stolarskie. Między innymi na zamówienia firm i osób fizycznych wykonuje domki letniskowe (wypoczynkowe). Domki te nadają się do zamieszkania sezonowo i całorocznie.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wprowadza – zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a - obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku VAT na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obowiązującą od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31.12.2007 r.

W celu ustalenia prawidłowej stawki podatku w odniesieniu do wskazanego w pytaniu obiektu należy posłużyć się definicją zawartą w art. 2 pkt 12 ww. ustawy. Definicja powyższa przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:

  1. 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne,
  2. 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
  3. ex 113 - budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupów oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie stawki podatku VAT wymaga przede wszystkim zdefiniowania, do jakiego rodzaju budynków należeć będzie wymieniony przez podatnika w piśmie dom letniskowy. Według objaśnień do schematu PKOB zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), do grupowania 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne zalicza się m.in. samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.

Należy zwrócić uwagę na użyte przez ustawodawcę sformułowanie w art. 2 pkt 12 dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego, że są takie budynki mieszkalne, które są budynkami mieszkalnymi rodzinnymi stałego zamieszkania. W świetle powyższego, jeśli dom letniskowy mieści się w grupowaniu PKOB 111 i jest budynkiem mieszkalnym rodzinnym stałego zamieszkania, to usługa polegająca na budowie domu letniskowego, zdaniem tut. organu podatkowego, podlegać będzie opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7 % na podstawie przytoczonego na wstępie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: